Hjem > Tillids-repræsentant > Aftaler om TR, MED og SU

Aftaler om TR, MED og SU

Her finder du de centrale aftaler om TR, MED og SU på det kommunale, regionale og statslige område.

Regler om TR og samarbejde i kommuner og regioner

Få en introduktion til sammenhængen mellem centrale MED-Rammeaftaler og lokale MED-aftaler. Du kan også få viden og inspiration om samarbejde, medindflydelse og medbestemmelse.

MED-aftalen - i kommuner

Alle kommuner har indgået en lokal MED-aftale. 

Den lokale (kommunale) MED-aftale

 

I den lokale aftale finder du, hvad der er aftalt i din kommune om:

 1. TR's pligter, rettigheder og vilkår.
 2. Medindflydelse og medbestemmelse.
 3. Organisering af arbejdsmiljøarbejdet.

Har du ikke overtaget kommunens lokale MED-aftale fra din tidligere TR, kan du hente den på intranettet på din arbejdsplads eller ved at kontakte HR/Løn-og personalekontoret. 

MED-rammeaftalen - grundlaget for den lokal MED-aftale

Reglerne i den lokale MED-aftale tager udgangspunkt i "Rammeaftale om medbestemmelse og medindflydelse".

MED-rammeaftalen er aftalt centralt. Det vil sige, at den er indgået mellem Sundhedskartellet og KL.
Aftalen indeholder regler om:

 1. TR's pligter, rettigheder og vilkår.
 2. Medindflydelse og medbestemmelse.
 3. Organisering af arbejdsmiljøarbejdet.

Nogle af reglerne er minimumsbestemmelser. Det betyder, at de ikke kan fraviges i en lokal MED-aftale.  

MED-håndbogen er nyttig for dig
MED-rammeaftalen er en væsentlig del af MED-håndbogen. MED-håndbogen er nyttig for dig - primært, fordi den rummer SHK's og KL's fælles vejledning til de enkelte regler i MED-rammeaftalen.

Med vejledningen, får du viden om hvordan SHK og KL:   

 • Fortolker en konkret regel
 • Mener, at en regel kan omsættes i praksis

Den viden kan du bruge til at fortolke og forstå reglerne i jeres lokale MED-aftale. 

Nyt protokollat om aflønning af TR og midlertidigt fungerende TR

Der er aftalt et nyt protokollat om aflønning af TR, som træder i kraft 1. februar 2015. Det præciserer aflønning af TR-suppleanter, der midlertidigt fungerer som TR.

 

TR/SU-aftalen i kommuner

Nogle selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst med en kommune, kan følge "Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejdsudvalg og samarbejde", den såkaldte TR/SU-aftale. Aftalen er indgået mellem Sundhedskartellet (SHK) og KL.

TR/SU-aftalen indeholder regler om: 

 1. TR's pligter, rettigheder og vilkår
 2. Samarbejde og samarbejdsudvalg

Reglerne i KTO/KL's aftale er stort set de samme som reglerne i SHK og KL's aftale.
Eneste forskel er bemærkningen til 
 § 9A stk. 2. For Sundhedskartellet gælder denne bemærkning til § 9A stk. 2: 

Bemærkning:
Tjenestefriheden omfatter såvel kommunalt ansatte som ansatte ved samtlige selvejende institutioner med driftsoverenskomst.
Denne bestemmelse giver organisationerne en mulighed for, men ikke en pligt til, at finansiere sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse i sådanne kurser med AKUT-midler.

MED-aftalen i regioner

Alle fem regioner har indgået en lokal MED-aftale.

Den lokale MED-aftale

Den indeholder regler om:

 1. TR's pligter, rettigheder og vilkår.
 2. Medindflydelse og medbestemmelse.
 3. Organisering af arbejdsmiljøarbejdet.

Har du ikke overtaget regionens lokale MED-aftale fra din tidligere TR, kan du hente den på intranettet på din arbejdsplads eller ved at kontakte HR/løn-og personalekontoret. 

MED-rammeaftalen - grundlaget for den lokale MED-aftale

Reglerne i den lokale MED-aftale tager udgangspunkt i reglerne i MED-rammeaftalen.

MED-rammeaftalen er aftalt centralt. Det vil sige, at den er indgået mellem Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner, DR.
Den indeholder regler om:

 1. TR's pligter, rettigheder og vilkår.
 2. Medindflydelse og medbestemmelse.
 3. Organisering af arbejdsmiljøarbejdet.

Nogle af de centralt aftalte regler er minimumsbestemmelser. Det betyder, at de ikke kan fraviges i en lokal MED-aftale.  

MED-håndbogen er nyttig for dig

MED-rammeaftalen, som blev aftalt ved OK15, er en aftale mellem Forhandlingsfællesskabet og Danske regioner. Der er endnu ikke udkommet en ny MED-håndbog, hvor ændringerne er indarbejdet. MED-håndbogen for den tidligere aftale er dog stadig nyttig for dig - primært, fordi den rummer parternes fælles vejledning til de enkelte regler i MED-rammeaftalen. Du kan se hvilke ændringer, der er aftalt i MED-rammeaftalen fra 2015, i aftalens forord.

Med vejledningen får du viden om,hvordan de centrale parter: 

 • Fortolker en konkret regel
 • Mener, at en regel kan omsættes i praksis

Den viden kan du bruge til at fortolke og forstå reglerne i jeres lokale MED-aftale. 

 

Inspiration og artikler om MED-indflydelse

På hjemmesiden "Viden på Tværs" kan du finde nyheder, artikler og værktøjer, som kan give dig ny viden og inspiration om blandt andet medindflydelse.

Viden på Tværs (vpt.dk) er ejet af KL og Forhandlingsfællesskabet. Hjemmesiden sætter fokus på de emner, som parterne på det kommunale område arbejder med i fællesskab og de projekter, som er aftalt mellem parterne.

 

Hvem forhandler den lokale MED-aftale

Lokale MED-aftaler forhandles af et forhandlingsorgan, der består af repræsentanter fra ledelsen og medarbejderne. Forhandlingsorganet har kun en opgave, nemlig at forhandle eller genforhandle den lokale MED-aftale.

Medarbejderrepræsentanterne er typisk (fælles) tillidsrepræsentanter eller lokale organisationsrepræsentanter.

Du kan læse mere om forhandlingsorganet og fordeling af pladser i MED-håndbogen.

Regler om TR og samarbejde i staten

Reglerne er beskrevet i flere cirkulærer. Nedenfor finder du link til cirkulærer, og link til viden og inspiration om samarbejde.

Cirkulærer om TR og samarbejde i staten

Cirkulære om TR i staten

Cirkulæret om TR i staten indeholder regler om TR's pligter, rettigheder og vilkår. Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 aftalte parterne en ændring af § 2 stk. 2 i Cirkulære om TR i staten, 2008. Ændringen er beskrevet i et cirkulære med de supplerende regler.

Samarbejdsaftalen

Reglerne om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten står i "Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten" - også kaldet samarbejdsaftalen.

Rådgivning, viden og inspiration om samarbejde

Har medlemmer af samarbejdsudvalget brug for rådgivning og vejledning om samarbejdsspørgsmål, kan medarbejderrepræsentanter og ledere hente rådgivning og vejledning i Samarbejdssekretariatet.

Samarbejdssekretariatets opgaver
Samarbejdssekretariatets opgave er at fremme samarbejdsudvalgenes arbejde gennem information og vejledning til samarbejdsudvalgene.

Sekretariatet giver rådgivning og vejledning gennem konsulentbistand om samarbejds-spørgsmål til både ledelse og medarbejdere i statens samarbejdsudvalg.

SU-kurser, inspiration mv. 
Sekretariatet tilbyder SU-kurser for hele samarbejdsudvalg og samarbejdsudvalgsmedlemmer. Se mere om det på samarbejdssekretariatets hjemmeside, hvor du også kan finde  forskelligt materialet, som inspiration til samarbejdet.

Hvem er samarbejdssekretariatet
Sekretariatet er nedsat af de centrale parter på statens område. Det er Moderniseringsstyrelsen og Det centrale forhandlingsudvalg, CFU, som følge af "aftale om samarbejde i staten". Sekretariatet er neutralt og repræsenterer derfor hverken ledelses- eller medarbejdersiden.

Er du TR i en kommune eller region, og har spørgsmål til regler om TR, samarbejde eller medindflydelse og medbestemmelse, skal du kontakte en af forhandlingskonsulenterne i Etf.
Send en mail til:
etf@etf.dk/Kontakt
88 82 62 70

Er du TR i staten, og har spørgsmål til regler om TR og samarbejde, skal du kontakte konsulent Merete Lauesen på
ml@etf.dk 
53 36 49 34

Sidst opdateret
14.02.2018