Hjem > Risikobaseret tilsyn

Risikobaseret tilsyn

Hvad ligger der i et risikobaseret tilsyn? Hvem fører Styrelsen for Patientsikkerhed tilsyn med? Hvordan vælges temaer og indsatsområder?

Fra frekvensbaseret tilsyn til risikobaseret tilsyn

Styrelsen for patientsikkerheds frekvensbaserede tilsyn blev den 1. januar 2017 ændret til et risikobaseret tilsyn. Formålet med ændringen er, at der ud fra løbende risikovurderinger føres tilsyn med de behandlingssteder eller sundhedspersoner, som Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer har størst risiko for patientsikkerheden.
Læs mere her.

Planlagte tilsyn

De planlagte tilsyn sker på baggrund af Styrelsen for Patientsikkerheds risikovurderinger. Styrelsen for Patientsikkerhed udvælger hvert år temaer og indsatsområder med dertilhørende målepunkter. Førnævnte udvælges på baggrund af klager, bekymringshenvendelser, overordnede konklusioner fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase, ordinationsovervågningsprogrammet og tilsynsførendes erfaringer.

Temaer for de risikobaserede tilsyn i 2017 er medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb. Indsatsområderne er blandt andet sygehuse, fodterapeutområdet, fysioterapiområdet og bosteder med flere.
Læs mere her.

Temaer for de risikobaserede tilsyn i 2018 er udvalgt og kommer til at være medicinering og overgange i patientforløb. De udvalgte patientforløb er: Den psykiatriske patient med somatisk sygdom og den kronisk syge patient med komorbiditet – diabetes.
Læs mere her.

I 2018 fokuseres der endvidere på ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræning, specielt i forhold til patientforløb mellem genoptræningscentre og sygehuse. De specifikke målepunkter er ved at blive fastlagt i en arbejdsgruppe i et samarbejde mellem Styrelsen for Patientsikkerhed og en strategisk følgegruppe sammensat af relevante aktører på sundhedsområdet.
Læs mere her.

Reaktive tilsyn

Disse tilsyn foretages, når Styrelsen for patientsikkerhed gennem indberetninger eller lignede har fået specifikt kendskab til en mulig fare for patientsikkerheden. Reaktive tilsyn kan udføres på personer, der udfører sundhedsfaglig behandling samt alle typer private og offentlige behandlingssteder.
Læs mere her.

Tilsynsrapporter

Efter Styrelsen for patientsikkerhed har ført tilsyn udarbejdes en tilsynsrapport.
Find tilsynsrapporter ved at klikke her.

Strategisk følgegruppe

Ergoterapeutforeningen har plads i den strategiske følgegruppe i Styrelsen for Patientsikkerhed.
Læs mere her.

Nu er det lovpligtigt at registrere dit behandlingssted

Hvis du ejer eller leder et behandlingssted, skal du sørge for registrering af stedet i et nyt behandlingsstedsregister hos Styrelsen for Patientsikkerhed inden 31. december 2017.

Hvem gælder det for?

Alle sundhedsfaglige behandlingssteder i Danmark skal senest 31. december registrere sig i Styrelsen for Patientsikkerheds nye register for behandlingssteder. Det sker som et led i indførelsen af det risikobaserede tilsyn
”For at kunne vurdere risiko for patientsikkerheden og sætte ind med tilsyn de rigtige steder skal vi have et samlet overblik over alle behandlingssteder i Danmark”, siger kontorchef Birgitte Drewes fra Styrelsen for Patientsikkerheds afdeling Autorisation og Analyse.

Det nye register er tænkt i forlængelse af Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) og vil på sigt kombinere oplysninger herfra med oplysninger om bl.a. behandlingskategori.
Registreringen er lovpligtig for alle. Det vil sige, at den gælder både for private, kommunale, regionale og statslige behandlingssteder og det er bødebelagt, hvis registreringen ikke er sket inden for fristen ved årets udgang.

 

Sådan registrerer du dit behandlingssted

For at se om du skal registrere dit behandlingssted, kan du læse mere om, hvornår der er tale om et behandlingssted på www.stps.dk/registrering

Du kan også læse om registrering af et behandlingssted i behandlingsstedsregisteret og om registreringskategorier m.v.

Det er også her, at du går ind og udfylder den elektroniske registreringsformular

Ejeren af private behandlingssteder skal selv sørge for registreringen. Kommuner og regioner kan vælge selv at registrere nogle eller alle deres behandlingssteder centralt.

Når din registrering er gået igennem, så vil den fremgå af det offentlige behandlingsstedsregister, som du finder på stps.dk.

Find: Gennemgang af felter i registreringsformular til registrering af offentlige og private behandlingssteder 
Find: Uddrag af reglerne vedr. registrering af private og offentlige behandlingssteder 

Fakta

Hvornår udføres behandling?
Ved behandling forstås undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme rettet mod den enkelte patient udført af en sundhedsperson.

Hvad er en sundhedsperson?
Ved sundhedspersoner forstås personer, som er autoriserede af Styrelsen for Patientsikkerhed til at varetage sundhedsfaglige opgaver, og personer som handler på delegation fra autoriserede sundhedspersoner samt andre personer, der udøver sundhedsfaglig virksomhed inden for sundhedsvæsenet.  

Loven bag
Pligten til at registrere et behandlingssted i behandlingsstedsregisteret er bestemt i sundhedslovens § 213c. Se også bekendtgørelse om registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v.

 

Det mener Etf

Læs og find Ergoterapeutforeningens høringssvar til forslag til målepunkter i de risikobaserede tilsyn for 2018 her 
Læs og find Ergoterapeutforeningens høringssvar til den lovpligtige registrering af behandlingssteder her

Spørgsmål og svar

- En ergoterapeut har registreret sit private behandlingssted, men hæfter sig ved at registreringen skal ske inden 31. dec. 2017. Forventningen er derfor,  at det pålagte gebyr først opkræves i / for 2018, da gebyret ikke kan betales for mindre end et år.Er dette korrekt? 
Svar: Nej, styrelsen for Patientsikkerhed har påbegyndt det risikobaserede tilsyn i 2017, og der vil derfor blive opkrævet et gebyr for 2017 og siden hen for 2018. Det gælder uanset på hvilket tidspunkt i løbet af anden halvdel af 2017, behandlingsstedet er blevet registreret.

- En ergoterapeut er ansat i en privat fysioterapiklinik. Skal hun registreres selvstændigt, eller er hun en del af den registrering som selve klinikken (formentlig) er underlagt?
 Svar: Nej, hun skal ikke registreres selvstændig. Som ansat ergoterapeut er hun omfattet af behandlingsstedets, her den private fysioterapikliniks, registrering.

- Flere ergoterapeuter er selvstændige konsulenter ift. arbejdsmiljørådgivning og mener ikke selv, at de udøver behandling. Skal de derfor undlade registrering?
Svar: Hvis de selvstændige konsulenter  ikke udfører ergoterapeutvirksomhed i forhold til den enkelte patient, men alene rådgiver om arbejdsmiljø, fx til en virksomhed, udfører de ikke behandling i lovgivningens forstand, og de skal derfor ikke registrere sådan virksomhed.

- En ergoterapeuter har kun haft et enkelt behandlingsforløb i sin praksis i 2017. Skal hun registreres, bliver det en stor udgift? - har hun andre muligheder?
Svar: Principielt skal hun registrere virksomheden. Jeg vil dog også pege på muligheden for at ansøge om gebyrfritagelse efter bekendtgørelse om registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder § 15, stk. 4.

- En ergoterapeut har foruden fast ansættelse et freelancearbejde (børnebehandlinger ) jf. genoptræningsplaner for en kommune og har derved kun udkørende funktion, da genoptræningen foregår i barnets egen hjem. Hun varetager således ikke genoptræningen som led i sin ansættelse fx i kommunen.Skal det registreres som et behandlingssted ?
Svar: En ergoterapeut, der selvstændigt tilbyder udkørende virksomhed med genoptræning af børn i eget hjem, skal registrere denne virksomhed i Behandlingsstedsregistret. Hun varetager således ikke genoptræningen som led i sin ansættelse fx i kommunen.

 

Sidst opdateret
15.11.2017