Hjem > Rehabilitering og behandling af patienter med rygmarvsskader – tetra- og paraplegi

Rehabilitering og behandling af patienter med rygmarvsskader – tetra- og paraplegi

Traumatisk eller non traumatisk rygmarvsskade på cervikalt, thoracalt og lumbalt niveau. Rehabiliteringen/behandlingen varetages af 2 højt specialiserede centre.

I Øst Danmark på Afdeling for Rygmarvsskader i Hornbæk, Glostrup Hospital og i Vest Danmark på Vestdansk Center for Rygmarvsskade i Viborg. Rehabilitering/behandlingen foregår i tæt tværfagligt samarbejde med og omkring patienten. Patient og pårørende inddrages i alle beslutningsprocesser.

Formål

Formålet med den ergoterapeutiske behandling og rehabilitering af rygmarvsskadede patienter er at medvirke til, at patienten opnår så aktivt og deltagende et liv som muligt ved:

 • At møde patienten, dér hvor patienten er, ved at betragte situationen fra patientens perspektiv
 • At inddrage og indgå i et samarbejde med patienten i målsætning og planlægning af behandlingen
 • At have den coachende tilgang i kommunikationen med patienten i relation til aktivitetsproblematikker og målsætning
 • At motivere patienten til at træne til størst mulig grad af fysisk selvstændighed
 • At fokusere på patientens egne ressourcer og de ressourcer der står til rådighed omkring patienten
 • At formidle viden og erfaring til patient og pårørende om hvordan en hverdag med funktionsevnenedsættelser kan gribes an, bl.a. ved at introducere/møde andre rygmarvsskadede (rollemodeller) der har et velfungerende hverdagsliv samt etablere kontakt til bruger organisationer
 • At støtte patienten i den psykiske bearbejdning af hverdagslivets forandrede betingelser ved at hjælpe patienten med at komme til en forståelse med sig selv. Det gælder i forhold til den daglige livsførelse som rygmarvsskadet
 • At vejlede, rådgive og hjælpe patienten omkring boligmæssige, fritid- og sport, transport-, uddannelses- og erhvervsmæssige forhold
 • At introducere muligheder for nye aktiviteter og nye former for deltagelse

Fremgangsmåde

 • Vi benytter OTIPM som arbejdsprocesmodel
 • COPM til at identificere aktivitetsproblemerne
 • SCIM (Spinal Cord Independence Measure, version 3) som et tværfagligt scorings redskab på færdigheder

Målsætning: Der udarbejdes målsætning - mål på kort og på lang sigt i relation til aktivitet, grad, tid og sted - i samarbejde med patienten ca. hver 14. dag.

Den ergoterapeutiske behandling består af følgende områder:

 • Færdighedstræning (ADL)
 • Funktionstræning
 • Hjælpemidler
 • Boligtilpasning
 • Psykiske støtte og krise bearbejdning
 • Sundhedsfremme og forebyggelse
 • Sociale tiltag
 • Opfølgning

Færdighedstræning:

 • Spisning
 • Personlig hygiejne
 • Badning
 • Af- og påklædning
 • Arbejde fra en kørestol, arbejdsstol el. ståstøttestol
 • Køkkentræning
 • Træning i at færdes udendørs med fokus på tilgængelighed og anvende offentlige transportmidler
 • Dyrke fritidsaktiviteter
 • Ophold i træningslejlighed
 • Holdtræning efter behov

Funktionstræning:

 • Muskelkraft
 • Ledbevægelighed
 • Koordination
 • Kropsbalance
 • Kompenserende træning (ved nedsat eller ophævet muskelstyrke og sensibilitet)
 • Funktionel Elektrisk Stimulation
 • Robottræningsarm Armeo
 • Styrketræning
 • Udholdenhedstræning
 • Afprøvning/tilpasning af skinner/bandager
 • Profylaktisk behandling for at undgå ødem og kontrakturer

Undersøgelser, tests, beskrivelse og vurdering af funktionsproblematikker:

 • Håndfunktion - THT, Grasp/release test samt andre Trofiske forhold
 • Ledbevægelighed - passiv og aktiv Tonus - Spasticitet (Modificeret Asworth Scala)
 • Muskelkraft (muskeltest: Daniels and Worthingham´s, MULE: e-håndfunktionskraft)
 • Sensibilitet (test af stillingssans og 2 Pd)
 • Koordination (Grasp/realease test, Box & Block, Pegboard)
 • Smerter (Numerisk Rating Scale - NRS)
 • Lejring
 • Forflytning
 • Dysfagi (FOTT)
 • Færdigheder (SCIM og ADL skema)

Håndfunktion:
En af de væsentligste opgaver i forbindelse med træningen af tetraplegikere er generhvervelse af håndfunktion. Det drejer sig om vurdering og stillingtagen til hvilke typer af greb, det er muligt at opnå. For tetraplegikere med høje cervicale læsioner kan det ofte være nødvendigt med individuelt tilpassede skinner.

Vurdering af OE i samarbejde med håndkirurg: Tilbud til alle patienter med tetraplegi inden udskrivelse med henblik på eventuelle håndkirurgiske indgreb.

Vurdering af OE i samarbejde med ortopædkirurg: I forhold til behov for Botox i spastiske muskler med henblik på mulighed for seneforlængelser.

Hjælpemidler:

 • Afprøvning og tilpasning af hjælpemidler
 • Fremstilling og tilpasning af individuelle hjælpemidler
 • Afprøvning af større tekniske hjælpemidler
 • Udvikling af nye hjælpemidler
 • Kontakt til forhandlende firmaer og hjælpemiddelmarkedet
 • Ansøgning af hjælpemidler

Med specialtilpassede ”håndremme” og ”håndklemmer” til bestik, køkkenredskaber, computer og redskaber til personlig pleje kan patienten træne i at spise, lave mad, benytte computer og at klare personlig hygiejne helt eller delvist.

Boligtilpasning:

 • Vurdering af eksisterende bolig og eventuelt at medvirke til at finde ny bolig
 • Vejlede og rådgive kommune og patient med at ændre bestående eller ny bolig
 • Udarbejdelse af hjemmebesøgsrapport

Psykisk støtte og krise bearbejdning:

 • Støtter og motivere patienten og dennes pårørende i at finde frem til og afprøve nye handlemuligheder samt at hjælpe til at få kontrol over eget liv
 • At støtte patient i at få en forståelse for en fremtidig identitet, der indeholder aktivitet og deltagelse trods nedsat funktionsevne
 • At støtte patienten i at udvikle nye roller og reorganisere sin identitet

Forebyggelse og sundhedsfremme:

 • Forebyggelse har til formål at forhindre yderligere funktionsnedsættelser og sygdom. Det betyder, at den ergoterapeutiske behandling skal være profylaktisk eksempelvis i relation til ødem, kontrakturer, tryksår med fokus på livsstil. Ergoterapeuten har undervejs i behandlingsforløbet den profylaktiske tankegang med i alle behandlingstiltag. Vi formidler, kontinuerligt den viden vi har til patient og pårørende.
 • Sundhedsfremme satser på mobilisering af ressourcer, handlekompetencer og mestringsstrategier. Ergoterapeutens opgave er at vende opmærksomheden væk fra sygdom over mod sundhed og afdække de faktorer, der støtter sundhed med fokus på livsvilkår.

Sociale tiltag:

 • Familie
 • Sexualitet (individuel rådgivning til kvinder ved ergoterapeut og sexolog - for mænd ved læge og sexolog eller i et tværfagligt team)
 • Borgerstyret Personlig Assistance (§96)
 • Venner
 • Fritidsinteresser
 • Sport
 • Job
 • Uddannelse

Opfølgning:
Patienterne følges livslangt i hospitalets regi. De ergoterapeutiske opgaver er opfølgning af samtlige ovennævnte punkter.

Målgruppe

Patienter med rygmarvsskade.

Hyppighed

Indlæggelsestiden for nytilskadekomne er afhængig af skadens omfang typisk mellem 3-10 måneder. Patienter med para- og tetraplegi deltager i ergoterapeutisk behandling/træning individuelt og/eller i grupper under indlæggelsen. Behandlingsbehovet vurderes af den behandlende ergoterapeut sammen med patienten og fortsætter så længe, der er træningspotentiale.
I praksis foregår den ergoterapeutiske behandling for tetraplegikere ved individuel træning ca. 45 min. 4 til 5 gange ugentligt. For paraplegikeres vedkommende 1 til 5 gange ugentligt.

Der dokumenteres løbende, min. hver 14. dag i elektronisk patient journal (OPUS og SCi basen)

Referencer

 • OTIPM, the Occupational Therapy Intervention Process Model (Fisher A.G 2009)
 • COPM, Canadian Occupational Performance Measure, (Mary Law, Sue Baptiste, Anne Carswell, Mary Ann McColl, Helene Polatajko,and Nancy Pollock) Dansk oversættelse af det Canadiske undersøgelsesredskab,
 • COPM, ved Ane Andersen, Ulla Ross, Jytte Tjørnov og Eva Wæhrens, 2000. Revideret version af 3. udgave; revideret af Anette Enemark Larsen, MScOT, 2007.
 • Biering-Sørensen Fin, Rygmarvsskader. I: Danneskjold-Samsøe, Lund, Avlund (red.) Klinisk reumatologi for ergoterapeuter og fysioterapeuterred. 2002 Kap. 47 s. 711-725 Munksgaard, Danmark
 • Grasp/release test, Wuole et al. 1994, Smith et al. 1996
 • THT - Tetra Hand Test, Gregersen H. et al, 1999 +2004
 • SCIM, Spinal Cord Independence Measure (SCIM III) Cats et al. 2007
 • Preservation of Upper Limp Function Following Spinal Cord Injury: A clinical practice Guideline for health-care Professionals, Consortium for Spinal cord medicine by Paralyzed Veterans of America 2005
 • Holtz A. og Levi R., Rygmärgsskador, Studentlitteratur 2006
 • Para- og tetraplegi – en håndbog for rygmarvsskadede 2002
 • Brudstykker – rygmarvsskadede fortæller 2002
 • Pårørende – tæt på rygmarvsskadede 2009
 • E-learning, http://www.iscos.org.uk/elearning 2012
 • Wangdell J, Fridén J. Satisfaction and performance in patient selected goals after grip reconstruction in tetraplegia. J Hand Surg Eur Vol. 2010 Sep;35(7):563-8.
 • Rothwell AD, Sinnott KA, Mohammed KD, Dunn JA, Sinclair SW.Upper limb surgery for tetraplegia: a 10-year re-review of hand function. 2003 May;28(3):489-97.
 • Mudarra-García J, Forner-Valero JV, Vilar-de-la-Peña R. The role of upper limb surgery in tetraplegia. Spinal Cord. 2003 Feb; 41(2):90-6.
 • Murphy CP, Chuinard RG. Management of the upper extremity in traumatic tetraplegia. Hand Clin. 1988 May; 4(2):201-9.
 • Snoek GJ, Ijzerman MJ, Hermens HJ, Maxwell D, Biering-Sørensen F. Survey of the needs of patients with spinal cord injury: impact and priority for improvement in hand function in tetraplegics. Spinal Cord 2004; 42:526-32.
 • Biering-Sørensen F, Pedersen V, Clausen S. Epidemiology of spinal cord lesions in Denmark. Paraplegia 1990; 28:105-18.
 • Curtin M, Development of a tetraplegic hand assessment and splinting protocol. Paraplegia 1994; 32; 159-160.
 • Waters RL, Sie IH, Gellman H, Tognella M. Functional Hand Surgery Following Tetraplegia. Arch Phys Med Rehabil Vol 77, January 1996
 • Harvey LA. Hand function of C6 and C7 tetraplegics 1-16 years following injury. Spinal Cord 2001; 39; 37-43.
 • Popovic MR, Popovic DB, Keller T. Neuroprostheses for grasping. Neurol Res. 2002 Jul; 24(5):443-52.
 • Hamid S, Hayek R. Role of electrical stimulation for rehabilitation and regeneration after spinal cord injury: an overview. Eur Spine J 2008;17:1256–69
 • Taylor P, Esnouf J, Hobby J. The functional Impact of the Freehand System on Tetraplegic Hand Function. Clinical Results. Spinal Cord 2002, 40: 560-566.
 • Taylor P, Esnouf J, Hobby J. Patterns of use and user satisfaction of Neuro Control Freehand system. Spinal Cord 2001, 39: 156-160.
 • Popovic MR, Kapadia N, Zivanovic V, Furlan JC, Craven BC, McGillivray C. Neurorehabil Neural Repair. 2011 Jun; 25(5):433-42.
 • Kowalczewski J, Chong SL, Galea M, Prochazka A. Neurorehabil Neural Repair. 2011 Jun; 25(5):412-22.
 • Zariffa J, Kapadia N, Kramer JL, Taylor P, Alizadeh-Meghrazi M, Zivanovic V, Willms R, Townson A, Curt A, Popovic MR, Steeves JD. Spinal Cord. 2012 Mar; 50(3):220-6.
 • Esnouf J, Taylor P, Hobby J. Improvement in Activities of Daily Living using the Freehand: a System Designed for People with Tetraplegia. British Journal of Occupational Therapy, March 2003; 66 (3), 113-117.
 • Moberg E. Surgical treatment for absent single-hand grip and elbow extension in quadriplegia. Principles and preliminary experience. J Bone Joint Surg Am. 1975 Mar; 57(2):196-206.
 • Moberg E. The upper limb in Tetraplegia. A new approach to surgical rehabilitation. Stuttgart: Georg Thieme; 1978.
 • Hentz VR, Leclercw C. Surgical rehabilitation of the upper limb in tetraplegia. W.B. Saunders; Elsevier Science Ltd; 2002. ISBN 0 7020 2271 2.
 • Biering-Sørensen F, Gregersen H, Hagen E, Haugland M, Keith M, Larsen CF, Leicht P, Nielsen FH, Rabischong E, Sinkjær T. Forbedret håndfunktion hos tetraplegikere ved elektrisk stimulering via implanterede elektroder. (Improved function of the hand in persons with tetraplegia using electric stimulation via implanted electrodes) Ugeskr Læg 2000; 162:2195-8 (In Danish).
 • Medical Research Council (1942). War memorandum No. 7. Aids to the Investigation of Peripheral Nerve Injuries. H.M.S.O., London.
 • Biering-Sørensen T, Hansen RB, Biering-Sørensen F. Home aids and personal assistance 10-45 years after spinal cord injury. Spinal Cord. 2009 May; 47(5): 405-12.
 • Woulle KS, Bryden AM, Peckham PH, Murray PK, Keith M. Satisfaction with upper extremity surgery in individuals with tetraplegia. Arch Phys Med Rehabil 2003; 84:1145-9.
 • Rothwell AG, Sinnott A, Mohammed KD, Dunn JA, Sinclair SW, Upper limb surgery for tetraplegia: A 10-year re-review of hand function. The Journal of Hand Surgery Vol. 28A No 3 May 2003.
 • Spooren AIF, Janssen-Potten YJM, Snoek GJ, Ijzerman MJ, Kerckhofs E, Seelen HAM. Rehabilitation outcome of upper extremity skilled performance in persons with cervical spinal cord injuries. J Rehabil Med 2008; 40: 637-644.
 • Meiners T, Abel R, Lindel K, Mesecke U. Improvements in activities of daily living following functional hand surgery for treatment of lesions to the cervical spinal cord: Self-assessment by patients. Spinal Cord 2002, 40, 574-580.
 • Biering-Sørensen F, Holst-Nielsen F. Tetraplegi-håndkirurgi. Hvad hjælper håndkirurgi tetraplegikere? (Tetraplegia-hand surgery. What does hand surgery help tetraplegics?) Paraplegi 1988; 10(1):¬16-8 (In Danish).
 • Hamou C, Shah NR, DiPonio L, Curtin CM. Pinch and elbow extension restoration in people with tetraplegis: A systematic review of the literature. Journal of Hand Surgery; Vol.34A, April 2009.
 • Anderson KD, Fridén J, Lieber RL. Acceptable benefits and risks associated with surgically improving arm function in individuals living with cervical spinal cord injury. Spinal Cord 2009, 47, 334-338.
 • Daniels L and Worthingham C: Muscle testing Techniques of Manual Examination, Philadelphia, W:B: Saunders Co, 1986.
 • Curtin CM, Wagner JP, Gater DR, Chung KC. Opinions on the Treatment of People with Tetraplegia: Contrasting Perceptions of Physiatrists and Hand Surgeons. The Journal of Spinal Cord Medicine, Volume 30: Number 3, 2007
 • Snoek GJ, van TIL JA, Krabbe PEM, Ijzerman MJ. Decision for reconstructive interventions of the upper limb in individuals with tetraplegia: the effect of treatment characteristics, Spinal Cord 2008 46: 228-233.
 • Kirshblum SC, Burns SP, Biering-Sorensen F, Donovan W, Graves DE, Jha A, Johansen M, Jones L, Krassioukov A, Mulcahey M, Schmidt-Read M, Waring W. J Spinal Cord Med. 2011;34(6):535-46.
 • Jaspers Focks-Feenstra JH, Snoek GJ, Bongers-Janssen HM, Nene AV. Long-term patient satisfaction after reconstructive upper extremity surgery to improve arm-hand function in tetraplegia. Spinal Cord. 2011 Aug;49(8):903-8.
 • Knútsdóttir K, Thónsdóttir H, Sigvaldson K, Jónsson H, Björnsson, Ingvarsson P. Epidemiology of traumatic spinal cord injuries in Iceland from 1975 to 2009. Spinal Cord 2012 Feb; 50: 123-126.
 • Bryden AM, Wuolle KS, Murray PK, Peckham PH. Spinal Cord. 2004 Mar;42(3):169-76.
 • Wagner JP, Curtin CM, Gater DR, Chung KC. J Hand Surg Am. 2007 Apr;32(4):483-90.
 • Wangdell J, Fridén J. Activity gains after reconstructions of elbow extension in patients with tetraplegia. J Hand Surg Am. 2012 May; 37(5):1003-10.
Sidst opdateret
20.02.2014

Kommentarer

Expensive women http://viagranelius.com/ , but women viagra not work for the side grease Oh and if.

sildenafil how long do the effects last<br>
<br>

<a href="http://viagrabs.com/">buy generic viagra online</a><br>
<br>

apakah efek samping sildenafil<br>
<br>

[url=http://viagrabs.com/]best place to buy generic viagra online[/url]

can a man get a woman pregnant if he takes sildenafil<br>
<br>

cheap generic viagra - http://viagrabs.com <br>
<br>

was bewirkt sildenafil bei frauen<br>
<br>

[url=http://viagrabs.com/]cheap generic viagra[/url]<br>
<br>

<br>
<br>

Here is my web blog: viagra without prescription - http://www.viagrabs.com/

the facts about sildenafil<br>
<br>

<a href="http://viagrabs.com/">viagra generic</a><br>
<br>

sildenafil and cialis taken together<br>
<br>

[url=http://viagrabs.com]generic viagra canada[/url]

what happens with too much sildenafil<br>
<br>

cheap generic viagra - http://viagrabs.com/ <br>
<br>

how much is sildenafil on the black market<br>
<br>

[url=http://viagrabs.com/]buy generic viagra[/url]

seeing blue after sildenafil<br>
<br>

<a href="http://www.viagrabs.com/">cheap viagra online</a><br>
<br>

best site for sildenafil<br>
<br>

[url=http://viagrabs.com]viagra online without script[/url]<br>
<br>

<br>
<br>

my site :: <a href="http://viagrabs.com/">generic viagra online</a>

can sildenafil be used with ramipril<br>
<br>

https://salemeds24.wixsite.com/dapoxetine mail order dapoxetine<br>
<br>

brand name sildenafil no prescription<br>
<br>

lowest price dapoxetine - https://salemeds24.wixsite.com/dapoxetine <br>
<br>

böhmermann roche sildenafil<br>
<br>

<br>
<br>

Look into my page - buy online order amoxil - https://salemeds24.wixsite.com/amoxil

If some one needs to be updated with hottest technologies <br>
<br>

therefore he must be visit this web page and be up to date every day.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Feel free to surf to my site :: <a href="http://www.allsuche.de/cgi-bin/suchen.pl?suchworte=3+Foods+Under+58+Cent... Burn Pills</a>

It's nearly impossible to find knowledgeable <br>
<br>

people in this particular subject, however, you seem like you know what you're talking about!<br>
<br>

Thanks<br>
<br>

<br>
<br>

Have a look at my web blog Mega Boost Perform XL - http://spudnugget.com/index.php?title=Amazing_Natural_Enhancement_In_You...

I'm not sure why but this website is loading incredibly slow for me.<br>
<br>

Is anyone else having this problem or is it a issue on my end?<br>
<br>

<br>
<br>

I'll check back later and see if the problem still exists.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Also visit my web blog ... <a href="http://nobodysproperty.com/wiki/index.php?title=Get_Quite_Some_Thick_Pen... Mass Pro Male Enhancement</a>

Great blog right here! Also your website rather a lot up fast!<br>
<br>

What host are you the usage of? Can I get your affiliate hyperlink for your host?<br>
<br>

I want my web site loaded up as quickly as yours <br>
<br>

lol https://is.gd/ny_injury_lawsuits-<br>
<br>

<br>
<br>

My web-site new york personal injury settlements - https://is.gd/ny_injury_lawsuits-

Hello! I could have sworn I've been to this website before but after checking <br>
<br>

through some of the post I realized it's new to me.<br>
<br>

Anyhow, I'm definitely glad I found it and I'll be bookmarking and checking back frequently!<br>
<br>

https://escatter11.fullerton.edu/nfs/team_display.php?teamid=414341<br>
<br>

<br>
<br>

My webpage :: <a href="https://escatter11.fullerton.edu/nfs/team_display.php?teamid=414341">per... injury</a>

My family members always say that I am killing my time here at net, but <br>
<br>

I know I am getting know-how everyday by reading such good content.<br>
<br>

<br>
<br>

https://ktexchange.Sph.Uth.Tmc.edu/Forum/default.aspx?g=posts&m=57333&<br>
<br>

<br>
<br>

Feel free to surf to my blog ... new york accident lawyer blog - https://ktexchange.Sph.Uth.Tmc.edu/Forum/default.aspx?g=posts&m=57333&

Link exchange is nothing else however it is simply placing the other person's weblog link on your <br>
<br>

page at suitable place and other person will <br>
<br>

also do same in support of you. https://setiweb.ssl.berkeley.edu/beta/team_display.php?teamid=68637<br>
<br>

<br>
<br>

My blog post :: <a href="https://setiweb.ssl.berkeley.edu/beta/team_display.php?teamid=68637">new york personal injury laws</a>

This is a good tip especially to those fresh to the blogosphere.<br>
<br>

Simple but very precise info… Thanks for sharing this one.<br>
<br>

<br>
<br>

A must read article! https://Wanelo.co/newyorkinjuryblog229<br>
<br>

<br>
<br>

my web page ... click here - https://Wanelo.co/newyorkinjuryblog229

I'm not sure where you are getting your info, but good topic.<br>
<br>

I needs to spend some time learning much more or understanding more.<br>
<br>

Thanks for great information I was looking for this info for my mission. <br>
<br>

https://Www.ideafit.com/user/1964591<br>
<br>

<br>
<br>

Here is my blog - <a href="https://Www.ideafit.com/user/1964591">new york personal injury attorney blog</a>

Hi my loved one! I want to say that this article is amazing, great written and include almost all important infos.<br>
<br>

I'd like to see extra posts like this . https://able2know.org/user/nyclegalblog862/<br>
<br>

<br>
<br>

Also visit my webpage: new york personal injury laws - https://able2know.org/user/nyclegalblog862/

I enjoy, lead to I discovered exactly what I used to be having a look for.<br>
<br>

You've ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a nice day.<br>
<br>

<br>
<br>

Bye https://Www.Aeriagames.com/user/haplessepic79/<br>
<br>

<br>
<br>

Also visit my blog <a href="https://Www.Aeriagames.com/user/haplessepic79/">personal injury laws in new york</a>

Wonderful goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you're <br>
<br>

just too great. I actually like what you've acquired here, certainly like what you are stating <br>
<br>

and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of <br>
<br>

to keep it wise. I can not wait to read far more from you.<br>
<br>

This is actually a wonderful web site.<br>
<br>

<br>
<br>

Here is my homepage; xe nang tu dong - http://xenangdongcocu.com/

I'm truly enjoying the design and layout of your blog.<br>
<br>

<br>
<br>

It's a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more <br>
<br>

often. Did you hire out a developer to create your theme? Great work!<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Here is my web site - <a href="http://xenangdongcocu.com/">xe nang tu dong</a>

Can you tell us more about this? I'd care to find out <br>
<br>

some additional information.<br>
<br>

<br>
<br>

Feel free to surf to my web-site: xe nang ban tu dong - http://xenangdongcocu.com/

<a href="http://helios7.webs.com/apps/blog/show/45726168-find-best-injury-lawyers... <br>
<br>

This is a topic which is close to my heart...<br>
<br>

Cheers! Exactly where are your contact details though?

<a href="http://998yyy.com/home.php?mod=space&uid=1313391&do=profile&from=space">... <br>
<br>

I am really loving the theme/design of your website.<br>
<br>

Do you ever run into any internet browser compatibility problems?<br>
<br>

A couple of my blog visitors have complained about my site not <br>
<br>

operating correctly in Explorer but looks great in Chrome.<br>
<br>

Do you have any tips to help fix this issue?

Hey there just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren't loading correctly.<br>
<br>

I'm not sure why but I think its a linking issue.<br>
<br>

I've tried it in two different internet browsers and both show <br>
<br>

the same results.<br>
<br>

<br>
<br>

Take a look at my homepage - xe nang ban tu dong - http://xenangdongcocu.com/

Como Aumentar A Libido Feminina Naturalmente<br>
<br>

Descubra como reconquistar apetite sexual do casal.<br>
<br>

Tanto Eros Power Caps quanto <a href="http://concretestain000.referata.com/wiki/User:EthelGowrie1479">blue significado</a> Caps bom <br>
<br>

aprovados bambaê Anvisa. Talvez você nunca saiba, mas é importante ficar atenta na momento que for comprar produtos naturais <br>
<br>

bem como optar sempre pelos produtos aprovados em ambos os órgãos regulamentadores.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Blue Caps Turbo é extremamente ou pantogar aberto de risco para é seguro utilizar devido ao fato <br>
<br>

de que é feita a abandonar farsa de ingredientes 100% naturais.<br>
<br>

<br>
<br>

É clinicamente testado blue caps turbo faz mal <br>
<br>

cartaz aqui efeitos negativos para melhorar seu corpo eficiência.<br>
<br>

É seguro e fornece vantagens de saúde para a humanidade os usuários.<br>
<br>

Mas se você for menor de medicamento fraude ou tratamento,<br>
<br>

é muito efeito colateral mentira depoimentos bem consultar seu médico, <br>
<br>

academia inicialmente, antes fisio de começar a usar funciona reclame a este lugar.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

2. Se a visão é fazer um jantar íntimo em casa (as crianças podem dormir na vovó!), use a imaginação a fim de criar um espaço único, claramente diferente do habitual.<br>
<br>

Vale mudar os móveis de lugar e até criar efeitos com tecidos bonitos nas paredes ou no teto.<br>
<br>

"Deixe lugar à meia-luz, coloque certa boa trilha sonora no local. Receba- com um beijo apaixonado, dance para ele fazendo striptease, chame- para quarto e faça amor sem pressa, desvendando cada parte do corpo do parceiro", sugere Lu Riva, especialista em pompoarismo e prazer da mulher.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Basta que parceiro saiba identificar como a mulher se sente <br>
<br>

mais amada e também acometer nessa estratégia para aumentar número e a padrão de relações sexuais mensais.<br>
<br>

<br>
<br>

A Sexual Coach, Fátima Moura , dá dicas a fim de mulheres <br>
<br>

reacenderem desejo sexual. Fique no site até fim desse artigo que <br>
<br>

vamos revelar se vale a pena mesmo apostar nesse suplemento <br>
<br>

que vai fazer uma revolução na sua vida sexual.<br>
<br>

<br>
<br>

A expressão tesão a mulher também é usada para denominar estimulante erótico <br>
<br>

feminino, conhecido como tesão de bruaca” , eventualmente nome seja um pouco agressivo, mas a referência é a que a mulher fique com amalucado a alvedrio com fazer sexo que comece a deixar seus instintos animais prevalecerem à <br>
<br>

sua razão.<br>
<br>

<br>
<br>

É muito simples de usar. Apenas precisa de aplicar uma pequena <br>
<br>

porção nas partes intimas com uma pequena massagem e em pouco tempo ele <br>
<br>

será absorvido bambaê pele e você começa a acreditar mais prazer do que alguma vez sentiu.<br>
<br>

Está especialmente desenvolvido a fim de reintroduzir a mulher no sexo acentuado, que torna muito popular na categoria <br>
<br>

de suplemento destinado a aumentar a libido feminina.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Psicológicas: por ESTIMULAÇÃO INADEQUADA — a excitação depende <br>
<br>

de um ambiente seguro, e de certa estimulação tátil, calma <br>
<br>

e suave que, dentro de geral, não se restringe à área genital.<br>
<br>

<br>
<br>

A tensão e a intranquilidade dificulta bastante a obtenção do gozação; por <br>
<br>

INIBIÇÕES E DIFICULDADE DE COMUNICAÇÃO - leva à incapacidade do casal de se abandonar às sensações e aos sentimentos eróticos; por <br>
<br>

TENSÃO EMOCIONAL que leva a bloqueios da resposta sexual; por PROBLEMAS DE RELACIONAMENTO <br>
<br>

DO CASAL como: discussões constantes sobre dinheiro ou educação dos filhos, aceitação de infidelidade <br>
<br>

conubial, disfunções sexuais do homem como ejaculação adiantado e impotência.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Compre produto apenas por causa de site oficial, que se <br>
<br>

encontra linkado ao agrupamento abaixo, pois comprando diretamente <br>
<br>

do fabricante, você garante a total originalidade do produto, e qualquer <br>
<br>

tipo de copia, ou revenda fora dos padrões do fabricante devem ser ignoradas.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Klenke (1996) propôs autoliderança tal como uma alternativa <br>
<br>

para a liderança tradicional, alternativa esta destinada a envolver os empregados no desenvolvimento a sua adequada <br>
<br>

personalidade com liderança. Napolitano e Henderson (1998) exploraram a autoliderança tal como um conjunto com valores <br>
<br>

centrais para os verdadeiros líderes. Com uma postura similar aos <br>
<br>

defensores das teorias de traços, Napolitano e Henderson determinaram os seguintes valores <br>
<br>

que nem intrínsecos à autoliderança: visão, integridade, <br>
<br>

paixão pelo que faz, alvejamento, esperança e confiança, centro e disciplina,<br>
<br>

flexibilidade, tenacidade e criatividade, humanismo, autorrenovação e <br>
<br>

equilíbrio.<br>
<br>

<br>
<br>

Muitos homens acabam se automedicando por se sentem envergonhados de <br>
<br>

contar a sua situação para outra pessoa, principalmente para seus médicos.<br>
<br>

Não é à toa que mercado negro vende muitos medicações tal como Viagra para elevar desempenho sexual de uma pessoa.<br>
<br>

Apenas que grande dificuldade disso tudo é que os medicações para combater a impotência sexual <br>
<br>

podem oferecer efeitos colaterais graves e até mesmo irreversíveis, sendo um deles até mesmo óbito.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Wolman, B. B. (1971). The psychoanalytic interpretation of history.<br>
<br>

New York: Basic Books. House, R. J. (1971). A path-goal <br>
<br>

theory of leader effectiveness. Administrative Science Quarterly, 16, 321-328.<br>
<br>

Benéfico, tal como falamos brevemente no começo desse artigo, esse é um suplemento a fim de <br>
<br>

quem deseja melhorar a sua performance sexual,<br>
<br>

e não apenas ter mais prazer na cama, tal como também <br>
<br>

proporcionar mais prazer a fim de a sua parceira.<br>
<br>

<br>
<br>

papel dos profissionais de saúde tal como de agente transformador está em garantir a participação <br>
<br>

e controle civil, tornando claras as informações inerentes a temática, criando laços efetivos entre clientes e as equipe de ESF, <br>
<br>

estabelecendo afinidade de troca e confiança.<br>
<br>

<br>
<br>

Blue Caps Turbo funciona fornece a expansão dos corpos cavernosos, tornando-os mais elásticos, <br>
<br>

de forma que armazenem mais sangue e aumente fluxo sanguíneo <br>
<br>

para a região peniana. Além disso, você será <br>
<br>

capaz de conseguir ereções cada vez mais potentes, antepassados e com duração <br>
<br>

prolongada, além de orgasmos bem mais fortes. Resumidamente Blue <br>
<br>

Caps Turbo é um mercadoria que fornecerá os ingredientes <br>
<br>

essenciais para que sua potência sexual seja mais intensa e duradoura.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Em sexto e último lugar, a competitividade da cana brasileira também <br>
<br>

se justifica pelo nível tecnológico empregado <br>
<br>

no setor. Tal como discutido antecipadamente neste trabalho, Centro de tecnologia COPERSUCAR <br>
<br>

(CTC), a Embrapa ? atuando na área de P&D desde os anos 70, e os <br>
<br>

investidores privados em busca de seus próprios interesses ?<br>
<br>

as próprias usinas sucroalcooleiras, instituições de maquinário agrícola, entre outras ?<br>
<br>

cooperaram em grande escala para acrescentamento tecnológico do setor, principalmente depois das crises do petróleo, devido ao incentivo a <br>
<br>

procura de fontes alternativas de combustível. Além disso, dentre preocupações atuais com a proteção do Meio Ambiente,<br>
<br>

as técnicas ? principalmente de colheita ? foram pressionadas a sofrer mudanças, <br>
<br>

era a colheita manual substituída através da aparato, <br>
<br>

que aumentou a eficiência desta etapa da produção.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Não comente a situação com outros familiares e colegas.<br>
<br>

Provavelmente eles irão se inteirar da aborrecimento do desemprego, mas jamais comente a respeito de problemas em correlação à alicerce sexual de vocês.<br>
<br>

<br>
<br>

Evite tornar-se negativa quando houver algum comentário a respeito de a <br>
<br>

situação financeira e, se realmente for inevitável tocar no assunto, seja <br>
<br>

positiva e fale de como a família está empenhada em sair <br>
<br>

dessa e quanto vocês estão mais unidos.<br>
<br>

<br>
<br>

This website really has all of the information I wanted concerning this subject and didn't know who to ask.<br>
<br>

No caso das mulheres, é essencial estimular seu cérebro no momento de ter relações sexuais.<br>
<br>

E existem vários fatores que determinam a faísca que acende fogo da paixão.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

É importante ressaltar que não existe um único fator (idade avançada) que faz com <br>
<br>

que as pessoas percam tesão. abatimento diário que temos com trabalho e estudos, abatimento emocional, traumas <br>
<br>

de relacionamentos passados, complicações de saúde,<br>
<br>

insegurança em relação ao corpo e atividade sexual, e experiências traumáticas de relacionamentos <br>
<br>

abusivos são apenas algumas das (muitas) causas da perda do tesão.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Muitos me enviaram e-mail solicitando dicas com como melhorar a libido e performance sexual, então separei 4 dicas fundamentais.<br>
<br>

Imersão nozes é uma maravilhosa maneira de não só melhorar sabor, mas também leva a aumentar a atividade da enzima.<br>
<br>

<br>
<br>

Estas nozes bem como sementes embebidas acompanham uma caminhada <br>
<br>

de valor nutricional.<br>
<br>

<br>
<br>

Apenas tenho que agradecer os resutaldos de Maca X Power. através dele eu consegui <br>
<br>

colocar a minha vida sexual em dia. Sabe aquela mistura de vergonha e desmotivação, Impotência nunca mais!<br>
<br>

Vigor na cama e saúde também. Com esse suplemento, temor de possuir <br>
<br>

relações sexuais ficará para traz, e você NUNCa MaIS terá problemas em <br>
<br>

satisfazer a sua parceira sexualmente. Clique no link <br>
<br>

e confira as ofertas do produto , ou confira a seguir os <br>
<br>

benefícios do produto.<br>
<br>

<br>
<br>

Melhor do que isto é saber que Blue Caps Turbo não tem efeitos colaterais, não tem contraindicações, nem mesmo reações adversas, <br>
<br>

sendo assim, todas as pessoas podem fazer uso sem riscos para a sua saúde.<br>
<br>

Até mesmo as mulheres que querem reforçar a sua desejo na cama e ter <br>
<br>

mais fertilidade pode usar Blue Caps Turbo sem medo.<br>
<br>

<br>
<br>

Blue Caps Turbo aumenta sua apetite sexual através de ingredientes naturais cuidadosamente selecionados, <br>
<br>

aumenta a disposição, e mantem seu bimba ereto <br>
<br>

por muito mais tempo, prolongando as relações sexuais de forma saudável.<br>
<br>

Uma vez que não há contra indicações quanto ao uso deste suplemento.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Culminando catafalco análise, fenômeno dos baby-boomers (a casa dos nascidos entre 1946 e 1964) está agora chegando à terceira <br>
<br>

idade. A ascendência distinguiu-se de todas as outras na história por <br>
<br>

ter abolido muitos paradigmas, desde científicos <br>
<br>

e artísticos até científicos e aqueles relacionados aos papéis dos sexos na sociedade atual.<br>
<br>

Foi durante crescimento dessa geração que mundo experenciou final da segunda guerra mundial, a guerra do Vietnã, as guerras no Oriente Médio, crises econômicas mundiais, a vinda do adulto à Lua e bumbum exploração espacial, a pílula contraceptivo, e aumento dos casos de divórcios ocasionando um maior número de <br>
<br>

famílias nucleares compostas da mãe e filhos.<br>
<br>

A casa dos baby-boomers também é aquela com promessa de viver uma vida produtiva mais longa que as gerações anteriores, e <br>
<br>

esse momento está chegando nesse início do século XXI.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

1 - controle do PS3 não precisa a fios para se comunicar com consolo (wireless).<br>
<br>

Controle e consolo se comunicam pelo sistema Bluetooth, a mesma empregada na telefonia celular, PDAs <br>
<br>

e fones de ouvidos nos modelos mais recentes. Podemos notar que <br>
<br>

próximos aos indicadores luminosos existe um entrada USB.<br>
<br>

Esse recurso permite que jogador recarrege controle e que possa jogar sem fio e sem uso com pilhas ou baterias.<br>
<br>

Não foi anunciado uma versão com fio do controle, por parte da Sony, mas sabemos que se a Sony lançar uma versão <br>
<br>

mais barata do controle, com certeza alguma terceira fará (será <br>
<br>

a Players?).<br>
<br>

<br>
<br>

Benefícios do Blue Caps Turbo em homens bem como mulheres.<br>
<br>

<br>
<br>

Ao contrário de Viagra e remédios cheios de efeitos colaterais, Maca X Power é feito com melhor <br>
<br>

dos ingredientes naturais afrodisíacos. Ao encontrar Blue Caps Turbo à <br>
<br>

venda em qualquer outro site ou loja física denuncie, provavelmente se trata de um produto falsificado que além de não funcionar pode por em perigo a sua saúde.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

A diferença de ritmo também pode tornar-se vivenciada em relações homoafetivas.<br>
<br>

Por isso, mesmo que sua parceira seja mulher, procure determinar <br>
<br>

teu tempo e conversar abertamente sobre que você necessita para criar clima antes do sexo.<br>
<br>

Nem pense em fazer sexo se nunca sentir atração física, <br>
<br>

mas estar aberta a criar clima e as condições para que <br>
<br>

ele se manifeste conduz a uma correlação sexual com mais <br>
<br>

possibilidade de ser prazerosa _ claramente diferente do que você <br>
<br>

forçar a barra transando se jamais estiver completamente a fim.<br>
<br>

E uma transa bem-sucedida aumenta a libido e a vontade de que a próxima vez aconteça em <br>
<br>

breve.<br>
<br>

<br>
<br>

Isso mesmo, Ostras do mar são capazes de ser consideradas um iguaria afrodisíaco porque é rica em zinco e <br>
<br>

estimulam a fabricação de espermatozoides e melhoram a libido.<br>
<br>

A cifra de zinco que as ostras possuem é mil vezes maior do que nossa urgência de consumo <br>
<br>

salário. A disfunção erétil está intimamente ligada a <br>
<br>

carência de Zinco (falando de aspectos físicos,<br>
<br>

nunca psicológicos), as ostras são capazes de afirmativo ser considerada um estimulante sexual.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

A incerteza pode complicar certo relacionamento sadio e amoroso no <br>
<br>

momento em que é expresso do modo errado. A maioria das <br>
<br>

pessoas neste planeta se sente insegura e inadequada para certos aspectos de <br>
<br>

suas vidas, mas muitas vezes não lhes permite destruir associações ou relacionamentos.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

De acordo com a conto urbana, tesão de bruaca seria um <br>
<br>

medicamento de uso veterinário, proibido para humanos, que faria com <br>
<br>

que vacas, ovelhas e éguas tivessem a ovulação exacerbada no cio <br>
<br>

e aumentasse a vontade de ter coito com macho, facilitando a gravidez destes animais.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Olá galera tenho um celular da empresa BLU, que ainda irá chega no Pau-brasil, mas <br>
<br>

varias lojas onlines ja estão vendendo ele a preço muito <br>
<br>

abjeto se comparando a outros celulares, de marca conhecidas que são fracos e são vendidos <br>
<br>

a preços elevados, tinha realizado modificações no telefone <br>
<br>

celular, para melhora, e acabei danificando a sua inicialização, com isso não passava da tela <br>
<br>

da BLU, aqui em abjeto passarei como recupera BLU life play, não sei se funciona a fim <br>
<br>

de mais BLU´s.<br>
<br>

<br>
<br>

Um diferencial da linha a frente as demais é sua durabilidade <br>
<br>

de 400 TBW teórico (TeraBytes Written - TBW, ou Terabytes escritos) feito para grandes demanda <br>
<br>

no disco, sem abrir mão do seu desempenho, que bate alguns modelos do famoso samsung evo 850.<br>
<br>

TBW é usado para indicar absoluto com dados básicos <br>
<br>

que podem ser gravados no SSD antes que flash NAND do SSD torne-se uma mídia com armazenamento não tão garantido sendo necessária a troca, decretando a <br>
<br>

vida útil dos SSD.<br>
<br>

<br>
<br>

Blu-ray é grande sucessor do DVD, sua tecnologia é bem mais avançada e ainda é capaz de <br>
<br>

guardar filmes de 1080p Full HD de até 4 horas <br>
<br>

sem perdas. Para realizar uso do aparato é necessário <br>
<br>

uma TV Full HD de LCD ou plasma e assim, é possível exibir <br>
<br>

cada seu potencial com ótima qualidade da imagem. Quando usuário conhece a qualidade das <br>
<br>

imagens Blu-Ray logo irá entender justificativa pelo qual DVD foi trocado.<br>
<br>

A capacidade de armazenamento varia de 25, com a cama simples, <br>
<br>

a 50 Gigabytes, com cama dupla.<br>
<br>

<br>
<br>

blue caps turbo tem a função de aumentar sua libido por meio de de ingredientes naturais selecionados especialmente para essa composição.<br>
<br>

Melhora de forma válido a disposição, deixa pênis duro por muito mais tempo, aumenta <br>
<br>

a constância das relações sexuais por muito mais tempo,<br>
<br>

não possuem efeitos colaterais.<br>
<br>

<br>
<br>

Com finalidade de chegar aos ingredientes do <br>
<br>

Blue Caps Turbo os cientistas testaram milhares de combinações distintos <br>
<br>

com vitaminas, minerais, aminoácidos, vegetalidade e também ervas <br>
<br>

medicinais até chegar a combinação exclusiva e revolucionária do adenda, que <br>
<br>

precisa acontecer consumido diariamente.<br>
<br>

<br>
<br>

• De longe, a ejaculação adiantado é problema que <br>
<br>

mais atinge os homens nessa fase, causada pela inexperiência sexual.<br>
<br>

Dos 18 aos 25 anos, 27,6% dos jovens sofrem com essa problema.<br>
<br>

E a ansiedade de desempenho é principal fator atraído”,<br>
<br>

alerta urologista Eduardo Bertero.<br>
<br>

<br>
<br>

Para aumentar ainda mais a confiança de seus clientes quanto ao <br>
<br>

produto, a BlueCaps Turbo aciona com a política de Agrado Garantida, isso significa que, mesmo depois de você conservar adquirido produto, se não surtir efeito desejado, ela devolve seu dinheiro.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Destinado a mais destas vantagens, ômega-3 reduz os indícios <br>
<br>

de depressão, que é uma fundamental fonte de problemas de saúde sexuais.<br>
<br>

Ele inclusive ajuda a uma melhor função cerebral, arritmias cardíacas, coágulos de sangue, melhor funcionamento do cérebro, e proteção contra a demência.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Existem alguns serviços que podem ser facilmente mensuráveis, como a zeladoria, <br>
<br>

os serviços médicos, etc. Mas quando se trata de serviços ou <br>
<br>

itens exclusivos, mais difícil torna-se a sua avaliação.<br>
<br>

Porém, mesmo que uma avaliação precisa seja difícil, ainda pode ser muito <br>
<br>

útil no caso da contratação de empresas que tenham avançados sistemas de informática ou de armas, por exemplo.

Link exchange is nothing else however it is simply placing the other <br>
<br>

person's website link on your page at suitable place <br>
<br>

and other person will also do similar for you.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Here is my blog post ... <a href="http://horseshoehellbeta.com/w/index.php?title=Male_Enlargement_Isn_t_As... GSA Search Engine Ranker v1... --------------------------- All successful. --------------------------- OK ---------------------------</a>

Hello there! This blog post couldn?t be written any better!<br>
<br>

Reading through this post reminds me of my previous <br>
<br>

roommate! He always kept talking about this. I most certainly will forward this information to him.<br>
<br>

<br>
<br>

Fairly certain he'll have a good read. Thanks for sharing!<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Also visit my blog post :: FuelFitMax Garcinia - http://www.shoorts.website/FuelFitMax_Garcinia_285806

If some one wishes expert view about blogging and site-building afterward i suggest him/her to <br>
<br>

visit this webpage, Keep up the pleasant work.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Have a look at my homepage :: <a href="http://ralive.de/fuelfitmaxgarcinia472539">Fuel Fit Max Garcinia</a>

You need to take part in a contest for one of the finest sites <br>
<br>

online. I most certainly will highly recommend this blog!<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

My weblog xe nang tay cao - http://xenangdongcocu.com/

Hey there, You've done an incredible job. I will certainly digg it and personally suggest to <br>
<br>

my friends. I'm confident they will be benefited from this website.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

My homepage: <a href="http://xenangdongcocu.com/">xe nang tay</a>

I absolutely love your website.. Excellent colors & theme.<br>
<br>

Did you make this website yourself? Please reply back as <br>
<br>

I'm planning to create my very own website and want to learn where you <br>
<br>

got this from or exactly what the theme is called. Cheers!<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Feel free to visit my homepage - xe nang tu dong - http://xenangdongcocu.com/

There's certainly a lot to find out about this issue.<br>
<br>

I really like all of the points you made.<br>
<br>

<br>
<br>

Here is my blog post: <a href="http://xenangdongcocu.com/">xe nang tay</a>

When I originally commented I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and <br>
<br>

from now on each time a comment is added I get <br>
<br>

four emails with the exact same comment. There has to be a way you are able to remove me from that service?<br>
<br>

Thank you!<br>
<br>

<br>
<br>

Here is my weblog :: xe nang tu dong - http://xenangdongcocu.com/

<a href=https://v.gd/bIa2Gl->that site</a> <br>
<br>

Fantastic beat ! I would like to apprentice while you amend your website,<br>
<br>

how could i subscribe for a blog site? The account helped me a applicable deal.<br>
<br>

I have been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept http://preview.tinyurl.com/y8zalxtt

Como Aumentar A Libido Feminina Naturalmente
Descubra como reconquistar apetite sexual do casal. Tanto
Eros Power Caps quanto Blue Caps bom aprovados bambaê Anvisa.
Talvez você nunca saiba, mas é importante ficar atenta na
momento que for comprar produtos naturais bem como optar sempre pelos produtos aprovados em ambos os órgãos regulamentadores.

Blue Caps Turbo é extremamente ou pantogar aberto de risco para é seguro utilizar devido ao fato de que é feita a abandonar farsa de ingredientes 100% naturais.

É clinicamente testado blue caps turbo faz mal cartaz aqui
efeitos negativos para melhorar seu corpo eficiência.
É seguro e fornece vantagens de saúde para
a humanidade os usuários. Mas se você for menor de medicamento fraude ou tratamento, é muito efeito colateral mentira depoimentos bem consultar seu médico, academia inicialmente, antes fisio de começar a usar funciona reclame a este lugar.

2. Se a visão é fazer um jantar íntimo em casa (as crianças podem dormir na vovó!), use
a imaginação a fim de criar um espaço único, claramente diferente do habitual.
Vale mudar os móveis de lugar e até criar efeitos com tecidos bonitos nas paredes ou no teto.
"Deixe lugar à meia-luz, coloque certa boa trilha sonora no local. Receba- com um beijo apaixonado, dance para ele fazendo striptease, chame- para quarto e faça amor sem pressa, desvendando cada parte do corpo do parceiro",
sugere Lu Riva, especialista em pompoarismo e prazer da mulher.

Basta que parceiro saiba identificar como a mulher se sente mais amada e
também acometer nessa estratégia para aumentar número e a padrão de relações sexuais
mensais. A Sexual Coach, Fátima Moura , dá dicas a fim de mulheres reacenderem
desejo sexual. Fique no site até fim desse artigo que vamos
revelar se vale a pena mesmo apostar nesse suplemento que
vai fazer uma revolução na sua vida sexual.

A expressão tesão a mulher também é usada para denominar estimulante erótico feminino,
conhecido como tesão de bruaca” , eventualmente nome
seja um pouco agressivo, mas a referência é a que a mulher fique
com amalucado a alvedrio com fazer sexo que comece a deixar seus instintos animais prevalecerem
à sua razão.

É muito simples de usar. Apenas precisa de aplicar uma pequena porção
nas partes intimas com uma pequena massagem e em pouco tempo ele será absorvido bambaê pele e você começa a acreditar mais prazer
do que alguma vez sentiu. Está especialmente desenvolvido a fim de reintroduzir a mulher no sexo acentuado, que torna muito popular na categoria de suplemento destinado a aumentar a libido feminina.

Psicológicas: por ESTIMULAÇÃO INADEQUADA — a excitação depende de um ambiente seguro, e de certa estimulação tátil, calma e suave que,
dentro de geral, não se restringe à área genital.
A tensão e a intranquilidade dificulta bastante a obtenção do gozação; por INIBIÇÕES E DIFICULDADE
DE COMUNICAÇÃO - leva à incapacidade do casal de
se abandonar às sensações e aos sentimentos eróticos; por TENSÃO EMOCIONAL que leva a bloqueios da resposta sexual; por PROBLEMAS DE RELACIONAMENTO
DO CASAL como: discussões constantes sobre dinheiro ou educação dos filhos,
aceitação de infidelidade conubial, disfunções sexuais do homem como ejaculação
adiantado e impotência.

Compre produto apenas por causa de site oficial, que se encontra linkado ao agrupamento abaixo, pois comprando diretamente do fabricante, você garante a total
originalidade do produto, e qualquer tipo de copia, ou revenda
fora dos padrões do fabricante devem ser ignoradas.

Klenke (1996) propôs autoliderança tal como uma alternativa para a liderança tradicional, alternativa esta destinada a
envolver os empregados no desenvolvimento a sua adequada personalidade
com liderança. Napolitano e Henderson (1998) exploraram a autoliderança tal como um conjunto com valores centrais para
os verdadeiros líderes. Com uma postura similar aos defensores das teorias de traços, Napolitano e Henderson determinaram os seguintes valores que nem intrínsecos à autoliderança:
visão, integridade, paixão pelo que faz, alvejamento, esperança e confiança, centro e
disciplina, flexibilidade, tenacidade e criatividade,
humanismo, autorrenovação e equilíbrio.

Muitos homens acabam se automedicando por se sentem envergonhados de
contar a sua situação para outra pessoa, principalmente para
seus médicos. Não é à toa que mercado negro vende muitos medicações
tal como Viagra para elevar desempenho sexual de
uma pessoa. Apenas que grande dificuldade disso tudo é que os medicações para combater a impotência sexual podem oferecer efeitos colaterais graves e até
mesmo irreversíveis, sendo um deles até mesmo óbito.

Wolman, B. B. (1971). The psychoanalytic interpretation of history.
New York: Basic Books. House, R. J. (1971). A path-goal theory of leader effectiveness.
Administrative Science Quarterly, 16, 321-328.
Benéfico, tal como falamos brevemente no começo desse artigo, esse é um suplemento a fim de quem deseja
melhorar a sua performance sexual, e não apenas ter mais prazer na cama, tal como também proporcionar mais prazer a fim de a sua parceira.

papel dos profissionais de saúde tal como de agente transformador
está em garantir a participação e controle civil, tornando claras as informações inerentes a temática, criando laços
efetivos entre clientes e as equipe de ESF, estabelecendo afinidade de troca e confiança.

Blue Caps Turbo funciona fornece a expansão dos corpos cavernosos, tornando-os mais elásticos, de forma que armazenem mais sangue e aumente fluxo sanguíneo para a região
peniana. Além disso, você será capaz de conseguir ereções cada vez mais potentes, antepassados e
com duração prolongada, além de orgasmos bem mais fortes.
Resumidamente Blue Caps Turbo é um mercadoria que fornecerá
os ingredientes essenciais para que sua potência sexual seja mais intensa
e duradoura.

Em sexto e último lugar, a competitividade da cana brasileira também se justifica pelo nível tecnológico empregado no setor.
Tal como discutido antecipadamente neste trabalho, Centro de
tecnologia COPERSUCAR (CTC), a Embrapa ? atuando na
área de P&D desde os anos 70, e os investidores privados em busca de seus próprios interesses ?
as próprias usinas sucroalcooleiras, instituições de maquinário agrícola,
entre outras ? cooperaram em grande escala para acrescentamento
tecnológico do setor, principalmente depois das crises do
petróleo, devido ao incentivo a procura de fontes alternativas de combustível.
Além disso, dentre preocupações atuais com a proteção do Meio Ambiente,
as técnicas ? principalmente de colheita ?
foram pressionadas a sofrer mudanças, era a colheita manual substituída através da aparato,
que aumentou a eficiência desta etapa da produção.

Não comente a situação com outros familiares e colegas.
Provavelmente eles irão se inteirar da aborrecimento
do desemprego, mas jamais comente a respeito de problemas em correlação à alicerce
sexual de vocês. Evite tornar-se negativa quando houver algum comentário a respeito de a situação financeira e,
se realmente for inevitável tocar no assunto,
seja positiva e fale de como a família está empenhada em sair dessa e quanto vocês estão
mais unidos.

This website really has all of the information I wanted concerning this subject and didn't know who to ask.
No caso das mulheres, é essencial estimular seu cérebro no momento de ter
relações sexuais. E existem vários fatores que determinam a faísca que acende fogo da paixão.

É importante ressaltar que não existe um único fator (idade avançada) que faz com que as pessoas percam tesão.
abatimento diário que temos com trabalho e estudos, abatimento emocional,
traumas de relacionamentos passados, complicações de saúde, insegurança em relação
ao corpo e atividade sexual, e experiências traumáticas de relacionamentos abusivos são apenas algumas das (muitas) causas da perda
do tesão.

Muitos me enviaram e-mail solicitando dicas com como melhorar a libido e performance sexual, então separei 4 dicas fundamentais.
Imersão nozes é uma maravilhosa maneira de
não só melhorar sabor, mas também leva a aumentar a atividade da enzima.
Estas nozes bem como sementes embebidas acompanham uma
caminhada de valor nutricional.

Apenas tenho que agradecer os resutaldos de Maca X Power.
através dele eu consegui colocar a minha
vida sexual em dia. Sabe aquela mistura de vergonha e desmotivação, Impotência nunca mais!

Vigor na cama e saúde também. Com esse suplemento,
temor de possuir relações sexuais ficará para traz, e você NUNCa MaIS terá
problemas em satisfazer a sua parceira sexualmente.
Clique no link e confira as ofertas do produto , ou confira a seguir os benefícios do produto.

Melhor do que isto é saber que Blue Caps Turbo não tem efeitos colaterais, não tem contraindicações, nem mesmo
reações adversas, sendo assim, todas as pessoas podem fazer
uso sem riscos para a sua saúde. Até mesmo as mulheres
que querem reforçar a sua desejo na cama e ter mais fertilidade pode usar
Blue Caps Turbo sem medo.

Blue Caps Turbo aumenta sua apetite sexual através de ingredientes naturais cuidadosamente selecionados, aumenta a disposição, e mantem seu bimba ereto por muito mais tempo, prolongando as
relações sexuais de forma saudável. Uma vez que não
há contra indicações quanto ao uso deste suplemento.

Culminando catafalco análise, fenômeno dos baby-boomers (a casa dos nascidos
entre 1946 e 1964) está agora chegando à terceira idade.

A ascendência distinguiu-se de todas as outras na história por ter abolido
muitos paradigmas, desde científicos e artísticos até científicos e aqueles relacionados aos papéis dos sexos na sociedade atual.
Foi durante crescimento dessa geração que mundo experenciou final da segunda
guerra mundial, a guerra do Vietnã, as guerras no Oriente Médio, crises econômicas mundiais, a
vinda do adulto à Lua e bumbum exploração espacial, a
pílula contraceptivo, e aumento dos casos de
divórcios ocasionando um maior número de famílias nucleares compostas da
mãe e filhos. A casa dos baby-boomers também é aquela com promessa de viver uma vida produtiva
mais longa que as gerações anteriores, e esse
momento está chegando nesse início do século XXI.

1 - controle do PS3 não precisa a fios para se comunicar com consolo
(wireless). Controle e consolo se comunicam pelo
sistema Bluetooth, a mesma empregada na telefonia celular, PDAs e fones de ouvidos nos modelos mais recentes.
Podemos notar que próximos aos indicadores luminosos
existe um entrada USB. Esse recurso permite que jogador recarrege
controle e que possa jogar sem fio e sem uso com pilhas ou baterias.
Não foi anunciado uma versão com fio do controle, por parte
da Sony, mas sabemos que se a Sony lançar uma versão mais
barata do controle, com certeza alguma terceira fará (será
a Players?).

Benefícios do Blue Caps Turbo em homens bem como
mulheres. Ao contrário de Viagra e remédios
cheios de efeitos colaterais, Maca X Power é
feito com melhor dos ingredientes naturais afrodisíacos.
Ao encontrar Blue Caps Turbo à venda em qualquer outro site ou loja física denuncie, provavelmente se trata de um produto falsificado
que além de não funcionar pode por em perigo a sua saúde.

A diferença de ritmo também pode tornar-se vivenciada em relações homoafetivas.
Por isso, mesmo que sua parceira seja mulher,
procure determinar teu tempo e conversar abertamente sobre que você necessita para criar clima antes
do sexo. Nem pense em fazer sexo se nunca sentir atração física, mas estar aberta a
criar clima e as condições para que ele se manifeste conduz a uma
correlação sexual com mais possibilidade de ser prazerosa _ claramente diferente do que você forçar a barra
transando se jamais estiver completamente a fim. E uma transa bem-sucedida aumenta a libido e a vontade de que a próxima vez aconteça em breve.

Isso mesmo, Ostras do mar são capazes de ser consideradas um
iguaria afrodisíaco porque é rica em zinco e estimulam a fabricação de espermatozoides
e melhoram a libido. A cifra de zinco que
as ostras possuem é mil vezes maior do que nossa urgência de consumo salário.

A disfunção erétil está intimamente ligada a carência de Zinco (falando de aspectos físicos, nunca psicológicos), as
ostras são capazes de afirmativo ser considerada um
estimulante sexual.

A incerteza pode complicar certo relacionamento sadio e
amoroso no momento em que é expresso do modo errado.
A maioria das pessoas neste planeta se sente insegura e inadequada para certos aspectos de suas vidas,
mas muitas vezes não lhes permite destruir associações
ou relacionamentos.

De acordo com a conto urbana, tesão de bruaca seria um
medicamento de uso veterinário, proibido para humanos, que faria com que vacas,
ovelhas e éguas tivessem a ovulação exacerbada
no cio e aumentasse a vontade de ter coito com macho, facilitando a gravidez destes animais.

Olá galera tenho um celular da empresa BLU, que ainda irá chega no Pau-brasil, mas varias lojas onlines ja estão vendendo ele a preço muito abjeto se comparando a outros
celulares, de marca conhecidas que são fracos e são vendidos
a preços elevados, tinha realizado modificações no telefone celular, para melhora, e acabei danificando a sua inicialização, com isso não
passava da tela da BLU, aqui em abjeto passarei como recupera BLU life play, não sei se funciona a fim de
mais BLU´s.

Um diferencial da linha a frente as demais é sua durabilidade de 400 TBW teórico (TeraBytes Written - TBW, ou Terabytes escritos) feito para grandes demanda no disco, sem
abrir mão do seu desempenho, que bate alguns modelos do
famoso samsung evo 850. TBW é usado para indicar absoluto com dados básicos que podem ser gravados no SSD antes que flash NAND do SSD torne-se uma mídia com armazenamento não
tão garantido sendo necessária a troca, decretando
a vida útil dos SSD.

Blu-ray é grande sucessor do DVD, sua tecnologia é
bem mais avançada e ainda é capaz de guardar filmes de 1080p Full HD de até
4 horas sem perdas. Para realizar uso do aparato é necessário uma TV Full HD
de LCD ou plasma e assim, é possível exibir cada seu potencial com ótima
qualidade da imagem. Quando usuário conhece a qualidade das imagens Blu-Ray logo irá entender justificativa pelo qual DVD foi trocado.

A capacidade de armazenamento varia de 25, com a cama simples, a 50 Gigabytes, com cama dupla.

blue caps turbo tem a função de aumentar sua libido por meio de de ingredientes naturais selecionados especialmente para
essa composição. Melhora de forma válido a disposição, deixa pênis duro por muito mais tempo, aumenta a constância das relações sexuais por muito
mais tempo, não possuem efeitos colaterais.

Com finalidade de chegar aos ingredientes do Blue Caps Turbo
os cientistas testaram milhares de combinações distintos com vitaminas, minerais, aminoácidos, vegetalidade e também ervas medicinais até chegar a
combinação exclusiva e revolucionária do adenda, que precisa acontecer consumido diariamente.

• De longe, a ejaculação adiantado é problema que mais
atinge os homens nessa fase, causada pela inexperiência sexual.
Dos 18 aos 25 anos, 27,6% dos jovens sofrem com essa problema.

E a ansiedade de desempenho é principal fator atraído”,
alerta urologista Eduardo Bertero.

Para aumentar ainda mais a confiança de seus clientes quanto ao produto, a BlueCaps Turbo aciona com a política de
Agrado Garantida, isso significa que, mesmo depois
de você conservar adquirido produto, se não surtir
efeito desejado, ela devolve seu dinheiro.

Destinado a mais destas vantagens, ômega-3 reduz os indícios de depressão,
que é uma fundamental fonte de problemas de saúde sexuais.
Ele inclusive ajuda a uma melhor função cerebral, arritmias cardíacas, coágulos de sangue, melhor funcionamento do cérebro,
e proteção contra a demência.

Existem alguns serviços que podem ser facilmente mensuráveis, como a zeladoria, os serviços médicos,
etc. Mas quando se trata de serviços ou itens
exclusivos, mais difícil torna-se a sua avaliação.
Porém, mesmo que uma avaliação precisa seja
difícil, ainda pode ser muito útil no caso da contratação de
empresas que tenham avançados sistemas de informática ou de armas, por exemplo. http://concretestain000.referata.com/wiki/User:EthelGowrie1479

Шаровые краны KMC Corporation<br>
<br>

«КМС Corporation» (Южная Корея) – лидирующий мировой производитель <br>
<br>

шаровых кранов с классом герметичности <br>
<br>

«А», диаметрами от 15 до 1400 мм и давлением от 16 до 420 <br>
<br>

кг/см2, широким диапазоном рабочих сред - как традиционных (вода, газы, нефтепродукты), так и специальных (в том числе агрессивных) с <br>
<br>

температурой от минус 196 до плюс 540 градусов.<br>
<br>

<br>
<br>

Шаровые краны КМС серийно изготавливаются <br>
<br>

в различных исполнениях корпуса (цельносварные, разборные, с верхней загрузкой шара), патрубков (приварка, фланец, резьба, муфта) и типов уплотнений (полимеры, металл, композит).<br>
<br>

Краны могут оснащаться любыми современными приводами со стандартом фланца <br>
<br>

ISO. <br>
<br>

<br>
<br>

стандартнопроходные<br>
<br>

полнопроходные<br>
<br>

<br>
<br>

Шаровые краны КМС успешно применяются в России во <br>
<br>

всех сферах промышленности, <br>
<br>

в частности в теплоснабжении: только за последние десять лет на тепловые сети Москвы и Московской области было поставлено <br>
<br>

более 110 тысяч шаровых кранов КМС, в том числе кранов больших диаметров:<br>
<br>

Ду1200 – 64 шт., Ду1000 – 195 шт., Ду900 – 16 шт.,<br>
<br>

Ду800 – 458 шт., Ду700 – 109 шт., Ду600 – 526 шт.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Вся линейка шаровых кранов KMC Corporation имеет сертификат соответствия ТР ТС <br>
<br>

010/2011 и ТР ТС 032/2013. Кроме <br>
<br>

того, краны имеют международные <br>
<br>

сертификаты: TUV №1210015083TMS на <br>
<br>

соответствие требованиям стандарта DIN EN ISO 9001:<br>
<br>

2000, идентичного российскому стандарту ГОСТ Р <br>
<br>

ИСО 9001-2001, лицензию №6D-0205 Американского нефтяного института <br>
<br>

(API), подтверждающую соответствие действующей системы качества стандарту API Spec Q1 и продукции требованиям стандарта APISpec 6D, сертификат на технологию изготовления шаровых кранов Агентства <br>
<br>

технологии и стандартизации Министерства торговли, индустрии и энергетики Республики Кореи №1997-2;<br>
<br>

сертификат Bureau Veritas №СЕ-PED-A1-KMC014-02-KOR соответствия выпускаемых шаровых кранов требованиям европейской директивы 97/23/ЕС; сертификат Velosi International №99080202 о <br>
<br>

соответствии выпускаемых кранов <br>
<br>

по огнестойкости требованиям стандартов BS 6755, API 6FA, API <br>
<br>

607; сертификат Fernwarme-Forschungs Institut №488 0103 А07 исследовательского института <br>
<br>

теплофикации Ганновера о соответствии кранов требованиям стандарта EN 488, и <br>
<br>

национальные сертификаты подтверждающие качество, эффективность и высокую технологичность оборудования.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

В настоящее время шаровые краны КМС производятся на <br>
<br>

двух ультрасовременных высокотехнологичных <br>
<br>

заводах, расположенных на территории Южной Кореи.<br>
<br>

Компания КМС Corporation уже более 30 <br>
<br>

лет является производителем продукции высочайшего <br>
<br>

качества, признанного ее заказчиками – мировыми лидерами теплоснабжающих, газовых <br>
<br>

и нефтехимической отраслей.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Трубопроводная арматура, производимая заводом KMC Corporation, отличается высокой эффективностью, надежностью и безопасностью.<br>
<br>

Шаровые краны и дископоворотные затворы KMC соответствуют требованиям <br>
<br>

российского законодательства,<br>
<br>

предъявляемым к промышленной трубопроводной арматуре, предназначенной для <br>
<br>

эксплуатации в производствах с повышенной опасностью, и <br>
<br>

используются в качестве запорной арматуры в теплоэнергетике, химической и нефтехимической промышленности.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Для удобства заказчиков на складах <br>
<br>

компании КМС Corporation в Южной Корее <br>
<br>

и компании Кимако в Москве <br>
<br>

поддерживается неснижаемый остаток продукции в широкой номенклатуре диаметров и давления.<br>
<br>

Кроме того, производственные мощности заводов КМС Corporation позволяют в кратчайший срок организовать <br>
<br>

выпуск любых крупных партий <br>
<br>

продукции. Каждый кран шаровый КМС имеет срок службы не <br>
<br>

менее 30 лет и срок заводской <br>
<br>

гарантии – от 3 до 10 лет. Для оперативной <br>
<br>

технической поддержки клиентов, в Москве организован инженерный центр КМС в котором на постоянной основе работают южнокорейские специалисты.<br>
<br>

<br>
<br>

Сегодня запорная арматура КМС – по соотношению цена/качество является наилучшим решением на рынке России среди <br>
<br>

аналогичного импортного оборудования.<br>
<br>

Несмотря на многообразие отечественных изделий внешне <br>
<br>

и по своей маркировке похожих на продукцию КМС – в России шаровые краны и дископоворотные затворы с качеством аналогичным качеству КМС не производятся.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Feel free to visit my site - <a href="http://www.kmc-corporation.com/search/?q=percabeth+sex">краны шаровые kmc</a>

I every time used to study post in news papers but now as I am a user of internet therefore from <br>
<br>

now I am using net for articles, thanks to web.<br>
<br>

<br>
<br>

my web blog xe nang ban tu dong - http://xenangdongcocu.com/

<a href="http://www.animals-chance.de/cgi-std/gaestebuch.cgi">read</a> <br>
<br>

Hello There. I found your blog using msn. This is a really well <br>
<br>

written article. I'll make sure to bookmark it and <br>
<br>

return to read more of your useful info. Thanks for the post.<br>
<br>

I'll definitely return.

Howdy! I know this is kinda off topic however I'd figured <br>
<br>

I'd ask. Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa?<br>
<br>

My blog goes over a lot of the same subjects as yours and I think we could greatly benefit from each other.<br>
<br>

If you are interested feel free to send me an email.<br>
<br>

<br>
<br>

I look forward to hearing from you! Excellent blog by the <br>
<br>

way!<br>
<br>

<br>
<br>

Also visit my weblog: xe nang tay cao - http://xenangdongcocu.com/

<a href=https://is.gd/7tuLYa->check this link right here now</a> <br>
<br>

If some one wishes expert view on the topic of blogging afterward <br>
<br>

i recommend him/her to pay a visit this webpage, Keep up the good job.<br>
<br>

https://is.gd/0qSV9B-

<a href="https://is.gd/BMU7vx-">new york scaffolding accident lawyers</a> <br>
<br>

Hello, just wanted to tell you, I liked this blog post.<br>
<br>

It was funny. Keep on posting!

It's impressive that you are getting thoughts from this piece of writing as well as from our argument made at this time.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

my web site: <a href="http://xenangdongcocu.com/">xe nang tay</a>

great site - http://www.138111888.cn/home.php?mod=space&uid=316643&do=profile&from=space <br>
<br>

I truly love your website.. Very nice colors & theme. Did you build this site yourself?<br>
<br>

Please reply back as I'm looking to create my own personal blog and want to know <br>
<br>

where you got this from or just what the theme is named.<br>
<br>

<br>
<br>

Thank you!

Шаровые краны KMC Corporation<br>
<br>

«КМС Corporation» (Южная Корея) – лидирующий мировой производитель шаровых кранов с классом герметичности «А»,<br>
<br>

диаметрами от 15 до 1400 мм <br>
<br>

и давлением от 16 до 420 кг/см2, широким диапазоном рабочих сред - как традиционных (вода, газы, нефтепродукты), так и специальных (в том числе агрессивных) с температурой от <br>
<br>

минус 196 до плюс 540 градусов. Шаровые краны КМС серийно <br>
<br>

изготавливаются в различных исполнениях корпуса (цельносварные, разборные, с верхней загрузкой <br>
<br>

шара), патрубков (приварка, фланец, резьба, муфта) и типов уплотнений (полимеры, металл, композит).<br>
<br>

Краны могут оснащаться любыми современными приводами со стандартом фланца ISO.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

стандартнопроходные<br>
<br>

полнопроходные<br>
<br>

<br>
<br>

Шаровые краны КМС успешно применяются <br>
<br>

в России во всех сферах промышленности, в частности в теплоснабжении:<br>
<br>

только за последние десять <br>
<br>

лет на тепловые сети Москвы и Московской области было поставлено более 110 тысяч шаровых кранов КМС, в том числе кранов больших диаметров: Ду1200 – 64 шт., Ду1000 – 195 шт., Ду900 – 16 шт., Ду800 – <br>
<br>

458 шт., Ду700 – 109 шт., Ду600 – 526 шт.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Вся линейка шаровых кранов KMC Corporation имеет сертификат соответствия <br>
<br>

ТР ТС 010/2011 и ТР ТС 032/2013. Кроме того, краны <br>
<br>

имеют международные сертификаты:<br>
<br>

TUV №1210015083TMS на соответствие требованиям стандарта DIN EN ISO 9001:2000,<br>
<br>

идентичного российскому стандарту ГОСТ <br>
<br>

Р ИСО 9001-2001, лицензию №6D-0205 Американского нефтяного института (API), подтверждающую соответствие действующей системы качества стандарту <br>
<br>

API Spec Q1 и продукции требованиям стандарта APISpec 6D, сертификат на технологию изготовления шаровых кранов <br>
<br>

Агентства технологии и стандартизации Министерства торговли, индустрии и энергетики Республики <br>
<br>

Кореи №1997-2; сертификат Bureau Veritas №СЕ-PED-A1-KMC014-02-KOR соответствия выпускаемых шаровых кранов требованиям <br>
<br>

европейской директивы 97/23/ЕС; сертификат Velosi International <br>
<br>

№99080202 о соответствии выпускаемых кранов по огнестойкости требованиям стандартов BS 6755, API 6FA, API 607; сертификат Fernwarme-Forschungs Institut №488 <br>
<br>

0103 А07 исследовательского института теплофикации Ганновера о <br>
<br>

соответствии кранов требованиям стандарта EN 488, и <br>
<br>

национальные сертификаты подтверждающие качество, эффективность и высокую технологичность оборудования.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

В настоящее время шаровые краны КМС <br>
<br>

производятся на двух ультрасовременных высокотехнологичных заводах, расположенных на территории Южной Кореи.<br>
<br>

Компания КМС Corporation уже более 30 лет является производителем продукции высочайшего качества,<br>
<br>

признанного ее заказчиками – мировыми лидерами теплоснабжающих, газовых и нефтехимической отраслей.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Трубопроводная арматура, производимая заводом KMC Corporation, отличается высокой эффективностью,<br>
<br>

надежностью и безопасностью. Шаровые краны и дископоворотные затворы KMC соответствуют требованиям российского <br>
<br>

законодательства, предъявляемым к промышленной трубопроводной арматуре, предназначенной для эксплуатации в производствах с повышенной <br>
<br>

опасностью, и используются в качестве запорной арматуры в теплоэнергетике, химической и нефтехимической промышленности.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Для удобства заказчиков на складах <br>
<br>

компании КМС Corporation в Южной Корее и <br>
<br>

компании Кимако в Москве поддерживается неснижаемый остаток продукции в широкой номенклатуре диаметров и давления.<br>
<br>

Кроме того, производственные мощности заводов КМС Corporation позволяют в кратчайший срок организовать выпуск любых крупных <br>
<br>

партий продукции. Каждый кран шаровый КМС имеет срок службы не менее 30 лет <br>
<br>

и срок заводской гарантии – от 3 до 10 лет.<br>
<br>

Для оперативной технической поддержки клиентов, в Москве организован инженерный центр КМС в котором на постоянной <br>
<br>

основе работают южнокорейские специалисты.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Сегодня запорная арматура КМС – по соотношению цена/качество является наилучшим решением на рынке России среди аналогичного импортного оборудования.<br>
<br>

Несмотря на многообразие отечественных изделий внешне и по своей маркировке <br>
<br>

похожих на продукцию КМС – в России шаровые краны и дископоворотные затворы с <br>
<br>

качеством аналогичным качеству КМС не производятся.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

My weblog ... <a href="http://www.kmc-corporation.com/search/?q=flomatic+valve">kmc кран</a>

Шаровые краны KMC Corporation<br>
<br>

«КМС Corporation» (Южная Корея) – лидирующий мировой <br>
<br>

производитель шаровых кранов с классом герметичности <br>
<br>

«А», диаметрами от 15 до 1400 мм и давлением от 16 <br>
<br>

до 420 кг/см2, широким диапазоном рабочих <br>
<br>

сред - как традиционных (вода, газы, нефтепродукты), так и специальных (в том числе агрессивных) с температурой от минус 196 до плюс 540 градусов.<br>
<br>

Шаровые краны КМС серийно изготавливаются в различных исполнениях корпуса (цельносварные,<br>
<br>

разборные, с верхней загрузкой шара), патрубков (приварка, фланец, резьба, муфта) и типов уплотнений (полимеры, металл, <br>
<br>

композит). Краны могут оснащаться <br>
<br>

любыми современными приводами со стандартом фланца ISO.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

стандартнопроходные<br>
<br>

полнопроходные<br>
<br>

<br>
<br>

Шаровые краны КМС успешно применяются в <br>
<br>

России во всех сферах промышленности, в частности в теплоснабжении: только за последние десять лет на тепловые сети Москвы и Московской области было поставлено более 110 тысяч <br>
<br>

шаровых кранов КМС, в том числе кранов больших <br>
<br>

диаметров: Ду1200 – 64 шт., Ду1000 – 195 шт., Ду900 – 16 шт., <br>
<br>

Ду800 – 458 шт., Ду700 – 109 шт., Ду600 – <br>
<br>

526 шт.<br>
<br>

<br>
<br>

Вся линейка шаровых кранов KMC Corporation имеет сертификат соответствия <br>
<br>

ТР ТС 010/2011 и ТР ТС 032/2013. <br>
<br>

Кроме того, краны имеют международные сертификаты: TUV №1210015083TMS на соответствие требованиям стандарта DIN EN ISO 9001:<br>
<br>

2000, идентичного российскому стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2001, лицензию №6D-0205 Американского нефтяного института (API),<br>
<br>

подтверждающую соответствие действующей системы <br>
<br>

качества стандарту API Spec Q1 и продукции требованиям стандарта APISpec 6D, сертификат на технологию изготовления шаровых кранов Агентства технологии и стандартизации <br>
<br>

Министерства торговли, индустрии и энергетики Республики Кореи №1997-2; сертификат Bureau Veritas №СЕ-PED-A1-KMC014-02-KOR соответствия выпускаемых шаровых кранов <br>
<br>

требованиям европейской директивы 97/23/ЕС; <br>
<br>

сертификат Velosi International №99080202 <br>
<br>

о соответствии выпускаемых <br>
<br>

кранов по огнестойкости требованиям стандартов BS 6755, API 6FA, API 607; сертификат <br>
<br>

Fernwarme-Forschungs Institut №488 0103 А07 исследовательского института теплофикации Ганновера о соответствии кранов требованиям стандарта EN <br>
<br>

488, и национальные сертификаты подтверждающие качество, эффективность и <br>
<br>

высокую технологичность оборудования.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

В настоящее время шаровые краны КМС производятся на двух ультрасовременных высокотехнологичных заводах, расположенных на территории Южной Кореи.<br>
<br>

Компания КМС Corporation уже более 30 лет является производителем продукции <br>
<br>

высочайшего качества, признанного ее заказчиками – мировыми лидерами теплоснабжающих, газовых и нефтехимической отраслей.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Трубопроводная арматура, производимая заводом KMC Corporation, отличается высокой эффективностью, надежностью и безопасностью.<br>
<br>

Шаровые краны и дископоворотные затворы <br>
<br>

KMC соответствуют требованиям российского законодательства, предъявляемым <br>
<br>

к промышленной трубопроводной арматуре, предназначенной для эксплуатации в производствах с повышенной опасностью, и используются в <br>
<br>

качестве запорной арматуры в теплоэнергетике, химической и нефтехимической промышленности.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Для удобства заказчиков на складах компании КМС Corporation в Южной Корее и компании Кимако <br>
<br>

в Москве поддерживается неснижаемый остаток продукции <br>
<br>

в широкой номенклатуре диаметров и давления.<br>
<br>

<br>
<br>

Кроме того, производственные мощности <br>
<br>

заводов КМС Corporation позволяют в кратчайший срок организовать выпуск любых крупных партий продукции.<br>
<br>

Каждый кран шаровый КМС имеет <br>
<br>

срок службы не менее 30 лет и срок заводской гарантии – от <br>
<br>

3 до 10 лет. Для оперативной технической поддержки клиентов, в Москве организован инженерный центр КМС в котором на постоянной основе работают южнокорейские специалисты.<br>
<br>

<br>
<br>

Сегодня запорная арматура КМС – по соотношению цена/качество является <br>
<br>

наилучшим решением на рынке России среди аналогичного импортного оборудования.<br>
<br>

<br>
<br>

Несмотря на многообразие отечественных изделий внешне и по своей маркировке похожих на продукцию КМС – в России шаровые краны и дископоворотные затворы с качеством аналогичным качеству КМС не производятся.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Here is my blog - краны шаровые kmc - http://www.kmc-corporation.com/search/?q=death+certificate+kmc

If some one wants to be updated with most up-to-date <br>
<br>

technologies afterward he must be visit this site and be <br>
<br>

up to date every day.<br>
<br>

<br>
<br>

my page; xe nang tu dong - http://xenangdongcocu.com/

http://tinyurl.com/ya9twmkp <br>
<br>

You need to be a part of a contest for one of the <br>
<br>

most useful websites on the net. I will recommend this web site!<br>
<br>

<a href="http://tinyurl.com/ya9twmkp">Types of Long Island NY Personal Injury Law Firms</a>

ny scaffolding accident law firm - https://is.gd/tuDTIN- <br>
<br>

Way cool! Some very valid points! I appreciate <br>
<br>

you penning this write-up and also the rest of the website is also very good.

I think the admin of this site is truly working hard in support of his web site, as here every <br>
<br>

stuff is quality based material.<br>
<br>

<br>
<br>

my web-site; xe nang tu dong - http://xenangdongcocu.com/

Шаровые краны KMC Corporation<br>
<br>

«КМС Corporation» (Южная Корея) – лидирующий мировой производитель <br>
<br>

шаровых кранов с классом герметичности «А», диаметрами от 15 <br>
<br>

до 1400 мм и давлением от 16 до 420 кг/см2, широким диапазоном <br>
<br>

рабочих сред - как традиционных (вода, газы, нефтепродукты), так и специальных (в том числе агрессивных) с температурой от минус 196 до плюс 540 градусов.<br>
<br>

Шаровые краны КМС серийно изготавливаются в различных исполнениях корпуса (цельносварные, разборные, с верхней загрузкой шара), патрубков (приварка,<br>
<br>

фланец, резьба, муфта) и типов уплотнений (полимеры,<br>
<br>

металл, композит). Краны могут оснащаться любыми современными приводами со стандартом фланца ISO.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

стандартнопроходные<br>
<br>

полнопроходные<br>
<br>

<br>
<br>

Шаровые краны КМС успешно применяются в России во всех сферах промышленности, в частности <br>
<br>

в теплоснабжении: только за <br>
<br>

последние десять лет на тепловые сети Москвы <br>
<br>

и Московской области было поставлено более 110 тысяч шаровых кранов КМС, <br>
<br>

в том числе кранов больших диаметров: Ду1200 – 64 шт., Ду1000 – 195 шт., Ду900 – 16 шт., Ду800 <br>
<br>

– 458 шт., Ду700 – 109 шт., Ду600 – 526 шт.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Вся линейка шаровых кранов KMC Corporation имеет сертификат соответствия ТР ТС 010/2011 и ТР ТС 032/2013.<br>
<br>

Кроме того, краны имеют международные сертификаты: TUV №1210015083TMS на соответствие требованиям стандарта <br>
<br>

DIN EN ISO 9001:2000, идентичного российскому стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2001, лицензию №6D-0205 Американского нефтяного института <br>
<br>

(API), подтверждающую соответствие действующей системы качества стандарту API Spec Q1 <br>
<br>

и продукции требованиям стандарта APISpec 6D, сертификат на технологию изготовления шаровых <br>
<br>

кранов Агентства технологии и <br>
<br>

стандартизации Министерства торговли, индустрии и энергетики Республики Кореи №1997-2; сертификат Bureau <br>
<br>

Veritas №СЕ-PED-A1-KMC014-02-KOR соответствия выпускаемых шаровых кранов требованиям европейской директивы 97/23/ЕС; сертификат Velosi International №99080202 о соответствии выпускаемых кранов по огнестойкости требованиям стандартов BS 6755, API 6FA, API 607;<br>
<br>

сертификат Fernwarme-Forschungs Institut №488 0103 А07 исследовательского института теплофикации Ганновера о соответствии кранов требованиям стандарта <br>
<br>

EN 488, и национальные сертификаты подтверждающие качество, эффективность <br>
<br>

и высокую технологичность оборудования.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

В настоящее время шаровые краны <br>
<br>

КМС производятся на двух ультрасовременных высокотехнологичных <br>
<br>

заводах, расположенных на территории Южной <br>
<br>

Кореи. Компания КМС Corporation уже более 30 лет является <br>
<br>

производителем продукции высочайшего качества, <br>
<br>

признанного ее заказчиками – мировыми лидерами <br>
<br>

теплоснабжающих, газовых и нефтехимической отраслей.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Трубопроводная арматура, производимая заводом KMC <br>
<br>

Corporation, отличается высокой эффективностью, надежностью <br>
<br>

и безопасностью. Шаровые краны и дископоворотные <br>
<br>

затворы KMC соответствуют требованиям российского законодательства, предъявляемым к <br>
<br>

промышленной трубопроводной арматуре,<br>
<br>

предназначенной для эксплуатации в производствах с повышенной <br>
<br>

опасностью, и используются в качестве запорной <br>
<br>

арматуры в теплоэнергетике, <br>
<br>

химической и нефтехимической промышленности.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Для удобства заказчиков на складах компании <br>
<br>

КМС Corporation в Южной Корее и компании <br>
<br>

Кимако в Москве поддерживается неснижаемый остаток продукции в широкой номенклатуре диаметров и давления.<br>
<br>

Кроме того, производственные мощности <br>
<br>

заводов КМС Corporation позволяют в кратчайший срок организовать выпуск <br>
<br>

любых крупных партий продукции.<br>
<br>

Каждый кран шаровый КМС имеет <br>
<br>

срок службы не менее 30 лет и срок заводской гарантии – от 3 до <br>
<br>

10 лет. Для оперативной технической поддержки клиентов, в Москве организован инженерный центр КМС в котором на постоянной основе работают южнокорейские специалисты.<br>
<br>

<br>
<br>

Сегодня запорная арматура КМС – по соотношению цена/качество является наилучшим решением на рынке России среди аналогичного <br>
<br>

импортного оборудования.<br>
<br>

<br>
<br>

Несмотря на многообразие отечественных изделий внешне <br>
<br>

и по своей маркировке похожих на продукцию КМС – в России шаровые краны и дископоворотные затворы с качеством аналогичным качеству КМС не производятся.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

My blog post <a href="http://www.kmc-corporation.com/search/?q=sex+dans">краны шаровые kmc</a>

Sider

Tilføj en kommentar

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Mest læste ydelses-beskrivelser