Hjem > Ergoterapi og politik > Velfærdsteknologi og hjælpemidler

Velfærdsteknologi og hjælpemidler

Over to tredjedele af alle ergoterapeuter har berøring med hjælpemidler og velfærdsteknologi i det daglige arbejde.

Velfærdsteknologi

Ergoterapeuter spiller en central rolle i udviklingen af nye velfærdsteknologiske løsninger, og kan lave innovation i samspil med brugerne.

CareNet

Etf er medlem af CareNet  som er et netværk for alle der arbejder med udvikling, anvendelse og udbredelse af robot- og velfærdsteknologi til pleje og omsorg. Formålet er at skabe samspil og synergi mellem aktørerne. Og gøre opmærksom på de nye teknologiske muligheder i velfærds-sektoren.

Læs mere 

Facebook-gruppe for medlemmer af Etf

Som medlem af Ergoterapeutforeningen har du mulighed for at blive del af en lukket Facebook-gruppe om velfærdsteknologi. Gruppen udgør over 500 medlemmer, som løbende udveksler erfaringer og oplysninger om alt af relevans for arbejdet med velfærdsteknologi. Foreløbig har flere f.eks. efterspurgt konkrete praksiserfaringer, andre har oplyst om spændende konferencer, nogle har delt deres nyeste viden om teknologiske hjælpemidler og studerende har efterlyst bachelorprojekter og meget mere.
Ergoterapeutforeningen administrerer gruppen.

Anmod om medlemskab 

Inspirationspjece fra KL og Socialministeriet

Socialministeriet og KL udgav i 2010 publikationen "Brug teknologien - muligheder på det sociale område".

Pjecen, som retter sig mod alle aktører på området, er tænkt som inspiration til nye inittiativer.

Læs publikationen (PDF)

Hjælpemidler

Hjælpemiddelområdet er et vigtigt omdrejningspunkt for ergoterapeuter, og ergoterapifaget står stærkt på feltet.

Ergoterapeutforeningens Advisory Board

Ergoterapeutforeningen har i 2016 etableret et Advisory Board, der som rådgivende forum skal fungere som kreativ strategisk sparringspart for Ergoterapeutforeningen og således understøtte foreningens politiske og faglige arbejde på hjælpemiddelområdet og medvirke til at skabe tæt forbindelse mellem foreningens indsats og medlemmernes daglige praksis.

Læs kommissorium for Advisory Board her

Se en fortegnelse over medlemmerne af Advisory Board her

Fokus på hjælpemidler kan betale sig

Et forsøg i Randers, Aarhus og Favrskov kommuner viser, at manglende kendskab til eksisterende hjælpemidler, er en barriere for optimal tildeling af hjælpemidler. Når fx kommunernes visitatorer på ældreområdet ved for lidt om, hvordan hjælpemidler kan afhjælpe borgerens problemer, tildeler de ofte personlig, praktisk bistand i stedet.

Sammen med andre rehabiliterende tiltag, der gennemføres i de tre kommuner, har forsøget bidraget til en erkendelse af, at der skal tænkes mere i hjælpemidler og træning, end der hidtil har været.

Evalueringen af projektet har blandt andet vist, at man – hvis man udbreder forsøget nationalt - vil kunne frigøre ressourcer svarende til ca. 1.200 årsværk årligt, samt at den enkelte kommunes investering i hjælpemidler er tjent ind på under ét år.

Vidensnotat fra Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har i januar 2015 udgivet nyt vidensnotat "Formidling af hjælpemidler til voksne brugere - Sociale indsatser, der virker" om hjælpemiddelformidling til voksne. Notatet giver et overblik over den aktuelle forskningsbaserede viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats, og har til formål at bidrage til kommunernes planlægning og udvikling af deres hjælpemiddelformidling. Notatet retter sig især mod kommunale ledere, mellemledere, fagkoordinatorer og udviklingskonsulenter, der arbejder med at planlægge og udvikle formidlingen af hjælpemidler til borgerne.

Notatet viser, at ergoterapeuter med viden om og fokus på hjælpemidler spiller en vigtig rolle i hjælpemiddelformidling.

Notatet, som er skrevet af Åse Brandt, Anne Christensen og Pernille Grünberger fra Socialstyrelsen, er et vigtigt bidrag i forhold til ergoterapeuters indsats i hjælpemiddelformidlingen i kommunernes. 

Meld hændelser med hjælpemidler

Sundhedsstyrelsen iværksat en indsats, der opfordrer kommunerne til at indberette hændelser med hjælpemidler.

Fejl, svigt og mangler ved medicinsk udstyr har direkte indflydelse på patientsikkerheden og kan have alvorlige konsekvenser for brugere og sundhedspersonale. Hændelserne skal indberettes til Sundhedsstyrelsens centrale indberetningssystem, som giver styrelsen mulighed for på et tidligt tidspunkt at opfange fejl, svigt og mangler ved udstyret og systematisk sikre, at de bliver udbedret alle de steder, hvor udstyret bruges.

Du kan læse mere her

Etf på Health & Rehab Scandinavia 2016

Ergoterapeutforeningen deltog i Health & Rahab 2016 d. 10.-- 12. maj i Bella Centeret, København med en stand samt diverse faglige arrangementer. 

Ved foreningens arrangement for ergoterapeutstuderende blev bachelorprisen uddelt. Prisen gik til Amina Sofie Heeser Nielsen, Camilla Grye Skydt, Sidsel Skjøde og Stine Kulmbach for projektet "Når samfundet begrænser - et bachelorprojekt om asylansøgeres hverdagsaktiviteter". Du finder projektet her

Ved arrangementet holdt ergoterapeuterne Aase Gejl og Jeanette With Lindér fra Horsens kommune et oplæg om ergoterapi og hverdagsrehabilitering i praksis med fokus på demens og hjælpemidler. Slides fra oplægget findes her

I forbindelse med arrangementet blev der afholdt en konkurrence om hjælpemidler og demens. Ergoterapeutforeningen siger tillykke til de tre heldige vindere: Ceillie Barrum, Frederikssund, Lonnie Mette Jensen, København og Maiken Dinsen, Odense. Vinderne har fået direkte besked.

På Ergoterapeutforeningens stand præsenterede Karin Geipel Hansen og Nana Yasmin Bruun Kaldam deres bachelorprojekt "En kvantitativ undersøgelse af kugledynens effekt hos personer med erhvervet hjerneskade". Karin og Nana besvarer gerne spørgsmål om projektet på hhv. karinhansen1991@gmail.com og nybk@live.dk. Du finder projektet her

 

Hvad siger lovgivningen

Her finder du links til relevant lovgivning på hjælpemiddelområdet

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

I vejledningen uddybes reglerne om støtte til hjælpemidler, biler, boligindretning m.v. til borgere med nedsat funktionsevne. Vejledningen indeholder følgende afsnit:

  • Afsnit I om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder.
  • Afsnit II om biler.
  • Afsnit III om individuel befordring.
  • Afsnit IV om boligindretning og skift af bolig.

Vær opmærksom på, at vejledeningen er ændret ved VEJ nr 5 af 18/01/2012 om biler samt VEJ nr. 90 af 17/12/2012 om leverandøraftaler.

Læs vejledningen

Lov om social service

I Serviceloven er hjælpemiddelområdet behandlet i afsnit VI

Læs Serviceloven

Vejledning om specialtilpasning af medicinsk udstyr

Lægemiddelstyrelsen har i 2015 udarbejdet en vejledning om kravene til specialtilpasning af hjælpemidler og medicinsk udstyr efter mål

Vejledningen er skrevet til fagpersoner, der arbejder med visitering og tilpasning af udstyr, f.eks. ergoterapeuter og personale på hjælpemiddeldepoter.

Vejledningen giver et overblik over regler og opmærksomhedspunkter for specialtilpasning og specialfremstilling af udstyr efter mål fortæller, hvad fagpersoner skal være opmærksom på ved ændringer af hjælpemidler, når man både vil udnytte et eksisterende hjælpemiddel og imødekomme den enkelte brugers behov bedst muligt.

 

Du finder vejledningen her

Cirkulære om afgræsning af behandlingredskaber

Cirkulære om afgræsning af behandlingredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet ("afgrænsningscirkulæret") har til formål at definere hvad behandlingsredskaber er, og at afgrænse behandlingsredskaber over for tilgrænsende kategorier af redskaber og hjælpemidler, hvortil udgiften som hovedregel afholdes af andre end regionerne, typisk af kommunerne.

Læs cirkulæret

 

Det mener Etf

Her kan du finde de af Etf's politik-ark, som er relevante i forhold til hjælpemidler og velfærdsteknologi

Debatindlæg: Den enkelte borger er vigtigere end begreber

Velfærdsteknologiske hjælpemidler bør bevilges ud fra individuelle vurderinger af borgerens funktionsevne, frem for at lade bevillingen afhænge af, hvilken betegnelse man bruger om den givne teknologi, skrev formand Tina Nør Langager i november 2016 på Altinget.dk.

Læs hele debatindlægget

 

 

Sidst opdateret
13.03.2017