Psykiatri

Ergoterapeuter arbejder både i den regionale psykiatri og kommunale sociale indsats. Du kan her læse om, hvad Etf særligt har fokus på.

Psykiatrisk ergoterapi

Ergoterapi i psykiatrien gør, at mennesker med psykiske lidelser rehabiliteres og får et hverdagsliv med høj grad af autonomi, aktivitet og deltagelse.

Genoptræningsplaner i psykiatrien

1. januar 2015 trådte en revideret udgave af Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner i kraft. Med vejledningen får patienter fra psykiatriske afdelinger ret til en genoptræningsplan på lige fod med patienter fra somatiske afdelinger.

I vejledningen står der, at ”Sundhedslovens bestemmelser om genoptræning ef-ter udskrivning fra sygehus omfatter alle patienter uanset diagnose og alder, der på udskrivningstidspunktet har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, der relaterer sig til den aktuelle sygehuskontakt. Dette gælder altså også patienter, der udskrives fra en psykiatrisk afdeling”.

Ergoterapeutforeningen har derfor udarbejdet et notat, der skal bidrage til en afklaring af, hvad en genoptræningsplan skal indeholde set fra et ergoterapifagligt perspektiv.

Tvang i psykiatrien

Ergoterapi forebygger tvang i behandlingspsykiatrien

Tvang er et meget alvorligt indgreb i den enkeltes mulighed for aktivitet og deltagelse. Ergoterapi forebygger brugen af tvangsforanstaltninger gennem aktivitet og deltagelse. Ergoterapeuter arbejder med udgangspunkt i patientens funktionsniveau og ressourcer, samt individuelt tilpasset aktivitet, hvilket er med til at fastholde selvstændighed og autonomi hos patienterne under indlæggelse.

Ergoterapeutiske kompetencer skal derfor inddrages i arbejdet med at forebygge tvang i psykiatrien, da de kan bidrage til at nedbringe brugen af tvang, medicin, mindske uro og udadreagerende adfærd.

I perioden 2011-2014 er der med midler fra Satspuljen gennemført en række projekter rundt omkring i hele landet med det formål at nedbringe og forebygge tvang i psykiatrien. Flere af disse projekter har involveret ergoterapeuter. På følgende sider, fremgår projekter, hvor der har været ergoterapeuter projektgrupperne:

Arbejdsrehabilitering

Mennesker med psykiske lidelser står oftere end andre uden for arbejdsmarkedet. Ergoterapeuter yder væsentlige bidrag i beskæftigelsesindsatsen, fordi ergoterapi tager udgangspunkt i den enkeltes motivation og ressourcer, fordi ergoterapeuten har redskaber til at graduere aktiviteter, tilpasse omgivelser og støtte mennesker, der skal i eller allerede er i arbejde.

Ved at blive inkluderet i samfundet, skabes bedre livskvalitet for den enkelte, hvad enten det sker via beskyttet, ordinær eller frivillig beskæftigelse.

Soldater med PTSD

Der er behov for udvikling af rehabiliteringstilbud i forhold til aktivitet og deltagelse for hjemvendte soldater, da genopbygning af en meningsfuld hverdag er en vanskelig, men afgørende opgave.

Etf mener, at der er behov for:

  • Intervention i forhold til at varetage et socialt støttebehov hos soldater, der viser tegn på, eller har udviklet PTSD
  • Specialrådgivningsfunktion overfor soldater, pårørende, kontaktpersoner i forsvaret og kommuner i forhold til aktivitet og deltagelse i hverdagslivet herunder arbejdsfastholdelse og hjælpemiddelrådgivning

Den ergoterapeutiske rehabiliteringsindsats

I ergoterapi anvendes klientcentrerede aktiviteter som middel og mål til at rehabilitere funktionsnedsættelser og aktivitetsbegrænsninger, samt til at vurdere og udvikle den enkeltes mulighed for at forme en ny hverdag. Det overordnede mål for den ergoterapeutiske rehabiliteringsindsats i en kommende veteranpolitik vil derfor være at anvise praktiske løsninger, der kan hjælpe soldater med PTSD til at kompensere, tilpasse eller genvinde meningsfulde aktiviteter i deres hverdag. Der er nye vaner, roller og interesser at udvikle og forholde sig til.

Hvis du vil vide mere

Nedenfor kan du finde artikler om soldaterveteraner med PTSD fra bladet Ergoterapeuten, samt en uddybende beskrivelse af et ergoterapeutisk PTSD behandlingstilbud.

Spørgeskemaundersøgelse 2016

Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen har i april 2016 gennemført et mindre undersøgelse blandt foreningernes tillidsrepræsentanter og ledere i den regionale behandlingspsykiatri.

Formålet med spørgeskemaet har været at afdække en række forhold omkring ydelsesstyring, besparelser og genoptræningsplaner i psykiatrien, som bege foreninger har haft fokus på de sidste par år.

Det mener Etf

Politikark om psykiatri

Etf's hovedbestyrelsen har i 2013 vedtaget et politikark om psykiatri.

Politikark om psykiatri

Høringssvar

Du kan her finde de høringssvar, som Etf har sendt i forhold til psykiatri. Dokumenterne er oplistet kronologisk med nyeste først.

I Danmark er det psykiatriske system delt op i tre arbejdsområder: Sygehuspsykiatri, distriktspsykiatri og socialpsykiatri, og ergoterapeuter arbejder inden for alle tre områder.

Sidst opdateret
08.11.2017