Hjem > Ergoterapi og politik > Genoptræningsplaner

Genoptræningsplaner

Læs her om genoptræningsplaner som redskab til at sikre gode overgange mellem sygehus og kommune.
Foto: Henrik Frydkjær

Genoptræningsplaner

Relevant genoptræning sikres blandt andet ved, at patienter fra sygehuset udstyres med en genoptræningsplan med en grundig faglig udredning af funktionsevnen i forhold til krop, aktivitet og deltagelse.

Ergoterapeuter er nøglepersoner

Bekendtgørelse og vejledning om genoptræning i kommuner og regioner trådte i kraft 1. januar 2015. I vejledningen har begrebet rehabilitering fået mere plads og kravene til indholdet af genoptræningsplaner blevet mere omfattende. Samtidig er ergoterapeuter specifikt nævnt mange steder.Af bekendtgørelsen fremgår det bl.a., at genoptræningsplanen skal angive, om patienten har behov for almen genoptræning, genoptræning på specialiseret niveau eller rehabilitering på specialiseret niveau, ligesom sygehuset som noget nyt skal angive en tidsfrist for opstart af genoptræningen efter udskrivning fra sygehus, hvis der er sundhedsfagligt begrundet behov for det. Det slås også fast, at kommunen kan ikke tilsidesætte den lægefaglige vurdering af patientens genoptrænings- eller rehabiliteringsbehov.

I vejledningen finder man en ny opdeling af, hvornår en patient har behov for genoptræning på enten basalt, avanceret eller specialiseret niveau eller behov for rehabilitering på specialiseret niveau. Derudover angives, hvilke krav der stilles til forekomst, kompetencer, udstyr og organisering på de forskellige niveauer.

I den forbindelse hedder det ”såfremt det vurderes, at patienten skal have en genoptræningsplan til rehabilitering på specialiseret niveau, er det en forudsætning, at der i vurderingen og i udarbejdelsen af genoptræningsplanen er inddraget relevante sundhedspersoner, som for eksempel fysioterapeuter og ergoterapeuter samt andre faggrupper”.

Samtidig fastslår vejledningen, at lægen i forbindelse med den praktiske udarbejdelse af genoptræningsplaner inddrager andre sundhedspersoner, herunder f.eks. ergoterapeuter. Det beskrives, hvordan det er almindelig praksis, at lægen kan overdrage opgaver til andre sundhedspersoner med henblik på en fleksibel opgavetilrettelæggelse. For eksempel ved at overdrage opgaven med at vurdere en patients genoptræningsbehov, herunder vurderingen af, hvilket specialiseringsniveau genoptræningen skal varetages på, til ergoterapeuter.

Læs her om genoptræningsplaner i psykiatrien

Udviklingen i antallet af genoptræningsplaner

Kora (det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) har i januar 2016 udgivet publikationen "Udviklingen i antallet af genoptræningsplaner", som er en analyse af antallet af genoptræningsplaner på nationalt, regionalt og kommunalt niveau fra 2007 til 2014.

Analysen viser, at antallet af genoptræningsplaner er steget betydeligt i perioden. Samlet set hele 90% (175% på de almindeline planer og 33% på se specialiserede). Det er umiddelbart ikke så overraskende, at antallet steg efter kommunalreformen. Men analysen viser også, at der er meget stor forskel både på antallet af genoptræningsplaner og på fordelingen mellem almindelige og specialiserede planer mellem regioner, sygehuse og kommuner. Rapporten konkluderer, at forskellene mellem sygehusene er så store, at der kan sættes spørgsmålstegn ved, hvorvidt der er en tilstrækkelig styring og koordination på genoptræningsområdet, og at der er behov for at udarbejde og implementere retningslinjer for visitation af genoptræningsplaner – også i forhold til vurdering af omkostningseffektiviteten af at visitere borgere til genoptræning. Ergoterapeutforeningen bidrager gerne ind i sådan et arbejde.

Rapporten, som bl.a. beskriver udviklingen i de frem regioner og antallet af genoptræningsplaner fordelt på sygehuse og kommuner kan læses her

Hvad siger lovgivningen?

Her finder du links til relevant lovgivning om kommunal genoptræning

Vejledning: Træning i kommuner og regioner

I vejledningen om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner kan du læse mere om reglerne for genoptræning, herunder finde oplysninger om retten til at modtage en genoptræningsplan ved udskrivning fra sygehus samt om befordring, frit valg, klageadgang mv.

Find vejledningen

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Bekendtgørelsen fastsætter regler for udarbejdelse og indhold af genoptræningsplaner samt regler for patientens valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus.

Find bekendtgørelsen 

 

 

Sidst opdateret
29.01.2016