Forskning

Forskning i ergoterapi er en nødvendig drivkraft i udviklingen af faget og professionen.

Ergoterapeuter med ph.d. uddannelse

Marc Sampedro Pilegaard
Ph.d.-afhandlingen undersøger effekten af interventionsprogrammet "Bedre hverdag med kræft". Projektet er en del af forskningsprojektet ”Aktivitet, kræft og livskvalitet i eget hjem” (AKT-projektet). Titlen på ph.d.: "Efficacy of the "Cancer Home-Life Intervention" in people with advanced cancer living at home: An occupation-focused an occupation-based intervention."
 Se her for kontaktoplysninger og publikationer. 

Tove Nielsen
Tove Nielsens ph.d-afhandling er et mixed-methods design med formålet at undersøge effektiviteten af Ergoterapeutisk Hjemmerehabilitering samt belyse ældre borgeres og ergoterapeuters perspektiver herpå. Titlen på ph.d.: "Home-based occupational therapy for community-dwelling older adults." 
Se her for kontaktinformation. 

Alice Ørts Hansen
Alice Ørts Hansens ph.d.-afhandling omhandler idetificering af ”oplevelse af sammenhæng” og klientcentrering som indikatorer for effekt af en specialiseret og aktivitetsbaseret ergoterapeutisk genoptræning til patienter med håndrelaterede skader. Titel på ph.d.: "Hand therapy: The implications of occupation-based interventions, client-centred practice, and the sense of coherence theory"
Se her for kontaktoplysninger og publikationer.

Jesper Larsen Mærsk
Ph.d.-afhandlingen har titlen "Forming the self in daily life at home when living with advanced cancer". 
Læs mere her.

Jacob Madsen
Ph.d-afhandlingen har titlen "Underprivileged Citizens’ Use of Technology for Everyday Health Management - A Conceptualization of Underprivileged Citizens’ Engagement in Health-Related Occupation".
Læs mere her.

Kathrine Bang Madsen
I ph.d.-afhandlingen er der foretaget en undersøgelse af variationen i diagnosticeringen af ADHD i de danske kommuner for at få en bedre forståelse af, hvorfor nogle børn bliver overset. Titlen på ph.d.: "The pathway to an ADHD diagnosis - Exploring the influence of factors at the structural, community, family and child level”.
Se her for kontaktoplysninger og publikationer. 

Hanne Peoples
Ph.d.-afhandlingen har titlen "Occupational Engagement and Quality of Life for People Living at Home with Advanced Cancer". Denne Ph.d-afhandling er en del af et større ergoterapeutisk forskningsprojekt som hedder ’Aktivitet, kræft og livskvalitet i eget hjem’. 
Læs mere her

Henriette Holm Stabel
Ph.d.-afhandlingen har titlen Subarachnoid hemorrhage in Denmark: Risk and prognosis. Afhandlingen er baseret på tre studier, der omhandler danskere, som diagnosticeres med en subaraknoidal blødning (SAH) i årene 1983-2012. 
Læs mere her.

Tanja Thomsen
Ph.d.-afhandlingen er et kvalitativt studie af stillesiddende adfærd blandt patienter med reumatoid artrit. 
Engelsk titel: Reduction of Sedentary Behaviour in Patients with Rheumatoid Arthritis: PhD thesis
Læs mere her.

Dorte Melgaard
Hendes Ph.d handler om tidlig mobilisering af patienter, der bliver indlagt af med pneumoni. Titel på ph.d.: Patients with community-acquired pneumonia - Focus on early mobilization and dysphagia.
Se her for kontaktoplysninger og publikationer. 
 

Cecilie von Bülow
Har skrevet ph.d. omhandlende udvikling af et ergoterapeutisk interventionsprogram til kvinder med kronisk generaliserede smerter (CWP), evaluering af effekten på ADL formåen, samt karakterisering af deltagere der har profiteret mest af interventionen.
Se her for kontaktoplysninger og publikationer. 

Kirsten Hansen
Kirsten Hansen har skrevet ph.d. om børn af forældre med en depression.
Læs mere her

Anne-Le Morville
Anne-Le Morville beskæftiger sig med asylansøgere, aktivitet, sundhedsfremme, rehabilitering og forebyggelse.
Læs mere her

Line Lindahl-Jacobsen
Line Lindahl-Jacobsen forsker i aktivitet og effektmåling af ergoterapi ift.kræftpatienter. 
Læs mere her

Lisa Gregersen Østergård
Lisa Gregersen Østergaard beskæftiger sig med rehabilitering og tilbagevenden til arbejde efter en rygoperation eller ryglidelse. 
Læs mere her.

Elise Bromann Bukhave
Elise Bromann Bukhave forsker i mening, aktivitet og deltagelse med særligt fokus på håndområdet.
Læs mere her.

Jette Thuesen
Jette Thuesen undersøger med et tværfagligt perspektiv  patient-/brugerinddragelse i rehabilitering – med særligt fokus på ældreområdet.
Læs mere her

Tina Hansen
Tina Hansen forsker i rehabilitering og dysfagi hos ældre medicinske patienter. 
Læs mere her.

Annette Kjærsgaard
Annette Kjærsgaard har følgende forskningsområder: sundhed, sygdom, rehabilitering, hjerne- og nervesystemet samt dysfagi. Bl.a. hvordan dysfagipatienter oplever funktionsnedsættelser i ansigt, mund og svælg påvirker deltagelse i måltider og sociale relationer.
Læs mere her

Tina Helle
Tina Helle forsker i tilgængelighed i hjemmet.
Læs mere her.

Jeanette  Reffstrup Christensen
Jeanette Reffstrup Christensen forsker inden for områderne: kost, træning, forebyggelse, rehabilitering og sundhed.
Læs mere her.

Kim Lee (tidl. Bartholomæussen)
Kim Lee er sundhedsantropolog og har forsket i arbejdsmiljø og sygefravær blandt social- og sundhedsmedhjælpere i ældreplejen.
Læs mere her

Trine Schow Hansen
Trine Schow Hansen beskæftiger sig med neurorehabilitering, synketerapi, FOTT og hjerneskadede. 
Læs mere her.

Hanne Kaae Kristensen
Hanne Kaae Kristensen forsker i rehabilitering, ergoterapi og hjerneskade, neurorehabilitering, apopleksi og ældre.
Læs mere her

Eva Wæhrens
Eva Wæhrens beskæftiger sig med ADL-værktøjer, rehabilitering og hverdagsaktiviteter for personer med bl.a. smerter, kræft, kronisk sygdom og blodpropper i hjernen. 
Læs mere her.

Kirsten Schultz Petersen
Kirsten Schultz Petersen arbejder med psykosocial rehabilitering, Recovery, arbejdsrettet rehabilitering, borgerinddragelse, socialpsykiatri, kvalitative metoder og etnografiske metoder.
Læs mere her.

Mette Andresen
Mette Andresen beskæftiger sig med ældres autonomi, sundhedsfremme og meningsfyldte aktivitet. 
Læs mere her

Karen la Cour
Karen la Cour er professor REHPA og som forskningsgruppeleder er der fokus på at styrke udviklingen af rehabilitering til mennesker med livstruende sygdom. Karen la Cour beskæftiger sig med kræft, aktivitet- og hverdagsliv.
Læs mere her.

Lisbeth Villemoes Sørensen
Lisbeth Villmoes Sørensen forsker inden for områderne: sundhedsfremme og forebyggelse, gerontologi, geriatri, demens, hjerneskadede, ældres hverdagsliv og sociale relationer, kvalitetsudvikling og udviklingsarbejde.
Læs mere her.

Merete Labriola
Merete Labriola forsker inden for områderne arbejdsrettet rehabilitering, arbejdsmiljø, helbred sygdom, tilbagevenden på arbejdsmarkedet og førtidspension.
Du kan læse her.

Susanne Reindahl Rasmussen
Susanne Reindahl Rasmussen beskæftiger sig med forbyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering.
Læs mere her.

Åse Brandt
Åse Brandt beskæftiger sig med hverdagsaktiviteter og deltagelse, samspil med fysiske omgivelser og ergoterapeutisk intervention.
Læs mere her.

Tove Borg
Tove Borg er pensioneret forsker med interesse for rehabilitering som del af brugerens og de pårørendes hverdagsliv.
Læs mere her.

Dr.Med og Ph.d Kirsten Avlund (1950-2013)
Professor i gerontologi med forskningsinteresse i sund aldring, mobilitet og funktionsevne.
Læs mere her.

Har vi glemt nogen/noget?
Hvis du har kendskab til en ergoterapeuter i Danmark, der er i gang med/har afsluttet en forskeruddannelse, men ikke optræder i oversigten, må du meget gerne skrive til Etf. Det samme gælder, hvis de oplysninger, Etf har registreret, ikke er korrekte.

etf@etf.dk

Ph.d. studerende

Ph.d.-studerende

Anette Enemark Larsen: Ph.d afhandlingen belyser danske ergoterapeuters syn på klientcentret praksis, hvorvidt COPM fremmer det klientcentrerede arbejde samt hvordan danske ergoterapeuter opfatter brugen af COPM (utility). Hensigten er at kunne give anbefalinger til brugen af COPM i dansk praksis. Anette Enemark Larsen indleverer sin phd-afhandling til sommer efter §15,stk 2, dvs. som privatist. Afhandlingen er en del af valideringsarbejdet af den danske udgave af COPM og hensigten er at kunne give anbefalinger til brugen af COPM i dansk praksis. 
Find kontaktoplysninger her

Kamilla Kielsgaard: Udvikling, implementering og evaluering af tilgange til fremme af deltagelse i meningsfulde aktiviteter for borgere med demens
Kamilla Kielsgaard er indskrevet som ph.d. studerende pr. 1. december 2017. Fokus for hendes projekt er at højne og styrke demensindsatsen.
Læs mere her

Tania Erika Aniol Hansen: Demensvenlighed – Diskurs, diskursiv og social praksis.
Tania Erika Aniol Hansen er tilknyttet Center for Ernæring og Rehabilitering, Absalon og ph.d. studerende ved Syddansk Universitet. I perioden hvor Tania er ph.d. studerende indgår hun i forskningsmiljøet på professionshøjskolen Absalon. Projektet har fokus på en kobling mellem omgivelsernes betydning i forhold til at understøtte hverdagslivet for mennesker med demens, rehabilitering og brugerinddragelse. 
Medvejleder: Docent Jeanette Præstegaard
Find kontaktoplysninger her.

Stina Meyer Larsen: Udvikling og implementering af et klientcentreret perspektiv i formidlingsprocessen af velfærdsteknologi til ældre - et aktionsforskningsstudie
Stina Meyer Larsen er ph.d. studerende ved Syddansk Universitet. Formålet med hendes studie er, at generere ny viden om forandringsprocessen i ældre borgeres dagligdag ved adoption af velfærdsteknologi og på baggrund heraf undersøge, hvordan et klientcentreret perspektiv kan bidrage til at evidensbasere formidlingen af velfærdsteknologi til ældre.
Vejledere: Hanne Kaae Kristensen, Lise Hounsgaard, Åse Brandt
Se her for kontaktoplysninger og publikationer

Louise Møldrup Nielsen: Screening af funktionsniveau og daglige aktiviteter hos ældre patienter på medicinsk afdeling MEA, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus 
Louise Møldrup Nielsen skriver Ph.d. på Aarhus Universitetshospital, Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen. Hun skal undersøge, hvordan man med en særlig indsats kan sikre ældre medicinske patienter en bedre oplevelse af overgangen fra hospitalet til eget hjem. Det er målet at antallet af genindlæggelser skal reduceres og de ældres funktionsevne øges. 
Vejledere: 
Jørgen Rungby, Thomas Maribo og Kirsten Petersen.
Se her for kontaktoplysninger og publikationer. 

Bodil Margrethe Nielsen: Patient-professionel samspils betydning for ambulante psykiatriske patienters livsstilsforandrende handlemuligheder i et hverdagslivs perspektiv
Bodil Margrethe Nielsen skriver ph.d. ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet. Viden om sindslidendes samspil med behandlingspsykiatrien omkring fysisk helbred, livsstil og selvbehandling er begrænset og Ph.d-projektets formål er at afdække, hvad der i ambulant psykiatrien kendetegner praksis og samspil omkring den helbredsmæssige forebyggelsesindsats og hvilken betydning dette har for sindslidendes behov og brug af social støtte til egenomsorgs intentioner og handlinger omkring livsstil i hverdagslivet. Ph.d-projektet tager afsæt i en social sygdomsmodel hvor livsstil forankres, forandres og giver mening under gensidig påvirkning af interpersonelle interaktioner, situationer og kontekster og hvor sindslidendes helbredsmæssige erfaringer og egenomsorgs-håndteringer i hverdagslivet også påvirker og påvirkes af samspil med behandlingspsykiatrien. Ph.d.en forventes afsluttet august 2015.
Vejledere: Rasmus Antoft og Zoltan Kovacs

Se her for kontaktoplysninger.

Emma Ghaziani: Elektrisk somatosensorisk stimulation til genoptræning af den paretiske arm i den akutte apopleksi fase – en randomiseret kontrolleret undersøgelse 
Emma Ghaziani er ph.d. ved Forskningsenheden for Muskuloskeletal Rehabilitering, Bispebjerg Hospital, Formålet med hendes ph.d.projekt er at undersøge, om svage elektriske impulser (elektrisk somatosensorisk stimulation, ESS) i tillæg til sædvanlige genoptræning i første måned efter apopleksi forbedrer evnen til at bruge armen mere end sædvanlig genoptræning alene.
Vejleder:
Peter Magnusson
Se her for kontaktoplysninger og publikationer. 

Stine Hangaard: Ny teknologi og udførsel af ADL hos patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) i Eu projektet eWall
Stine Hangaard er ph.d-studerende ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet. Formålet med hendes ph.d. er at finde alternative parametre til måling af lungefunktionen hos borgere med KOL. Sigtet er at hjælpe ældre borgere med KOL og mild demens til at leve et aktivt og selvstændigt liv ved med hjælp af telemedicin og teknologi at fremme ADL.
Se her for kontaktoplysninger og publikationer. 

Jesper Mortensen: Combined effects of psychosocial work factors and increased family demands on sickness absence and long-term physical health in European workers
Jesper Mortensen er ph.d.-studerende ved Afdeling for Social Medicin og Afdeling for Sundhedstjenesteforskning ved Københavns Universitet. Hans ph.d. forventers afsluttet i 2018.
Vejleder: Naja Hulvej Rod
Se her for kontaktoplysninger. 

Sara Vinther Fredslund: Bimodal præhabiliterings program til forbedring af symptomkontrol efter behandling for hovedhals cancer
Sara Vinther Fredslund er ph.d.-studerende ved Københavns Universitet. I hendes ph.d. ​undersøges det om hoved-halskræftpatienter kan have gavn af et målrettet ergoterapeutisk øvelsesprogram sideløbende med, at de får strålebehandling. Foreløbige studier peger på, at en forholdsvis lille indsats kan forbedre patienternes livskvalitet væsentligt og føre til hurtigere rehabilitering. Ph.d. projektet foreventes afsluttet i 2018.
Vejleder: Christoffer Johansen
Læs mere om forskningsprojektet her.

Jeanette Lindholm: Professionsidentitet i Sundhedsuddannelserne: Individuel kompetencevurdering i professionsbacheloruddannelserne - de studerendes kompetenceudvikling og perspektiver på uddannelserne
Ph.d.-projektets formål er at bidrage med ny viden inden for professionsbachelor uddannelsesområdet, der vedrører studerende på ergoterapeut-, fysioterapeut- og sygeplejerskeuddannelserne. De studerende er optaget gennem Individuel Kompetencevurdering (IKV).
Projektet skal belyse de studerendes forudsætninger for at gennemføre en professionsuddannelse, deres studiekompetencer og deres bidrag til studiemiljøet, dette set i et livslangt læringsperspektiv. Desuden undersøges hvorledes den nye viden kan forstås og sættes i spil i relation til curriculum tænkning og didaktiske overvejelser og professionsudvikling med mere.Ph.d.-projekt fokuserer på hvorledes IKV-studerende på professionshøjskoler identificerer sig med professionen, som en spejling af den erfaring de har gjort i hverdags-, arbejds- og fritidsliv. Der er særligt fokus på hvordan tilegnelsesprocessen for professionsidentitet opleves og udfordres, herunder hvilke ressourcer og barrierer der gør studiet problematisk, men også hvilke former for motivation, der fastholder de studererede i studiet. Data generes gennem individuelle kvalitative interview ud fra et narrativt perspektiv. Ph.d.-projektet forvetnes afsluttet i 2017.
Se kontaktoplysninger her

Rina Juel Kaptain: Telemedicine to improve activities of daily living (ADL) for persons living with chronic obstructive pulmonary disease (COPD): Health effects, quality of life and cost-effectiveness
Rina Juel kaptain er ph.d.-studerende ved Karolinska Instituttet. Projektet er et ”add-on-projekt” til TeleCareNord projekt og vil teknologisk basere sig på den platform, som allerede er udviklet. Formålet med projektet er, at identificere ADL problemer/-evne hos KOL patienter samt udvikle og evaluere effekten af to typer ADL intervention: En konventionel face-to-face intervention og en ny telemedicinsk intervention. Forskningshypotensen er, at det er muligt at udvikle en telemedicinsk intervention, der sammenlignet med den konventionelle intervention, er lige så effektiv men mere kosteffektiv. Se kontaktoplysninger her

Kristina Tomra Nielsen: Udvikling, anvendelse og afprøvning af ergoterapeutisk interventionsprogram til personer med kronisk sygdom
Kristina tomra Nielsen er ph.d.- studerende ved Syddansk Universitet. Projektets formål er at undersøge selvrapporteret evne til at udføre opgaver relateret til almindelig daglig levevis (ADL) hos mennesker med kronisk sygdom samt, på baggrund heraf, at udvikle og afprøve et generisk interventionsprogram, der sigter mod at forbedre ADL evnen hos mennesker med kroniske lidelser. For mange mennesker medfører kronisk sygdom reduceret evne til at udføre ADL opgaver. Der er derfor behov for indsatser, som målrettet søger at afhjælpe den nedsatte ADL evne. Eksisterende forskning har påvist, at man ikke kan forvente, at træning af fysiske/mentale funktioner automatisk vil føre til forbedret evne til at udføre ADL opgaver. Det er således relevant at undersøge effekten af et interventionsprogram, som direkte sigter mod at forbedre ADL evnen hos mennesker med kronisk sygdom.
Se kontaktoplysninger her

Anna Marie Lassen: Implementering af velfærdsteknologi i en kommunal kontekst​
Anna maria Lassen er ph.d.-studrende ved Aalborg universitet. Ph.d.-projektets formål er at undersøge implementering af teknologier som har til formål at fremme aktivitetsudøvelsen i hverdagslivet under ældre- og handicapområdet i det primære kommunale regi. Fokus er rettet mod hvilken betydning teknologiens kontekst og teknologiforståelse har for oplevede muligheder og begrænsninger i implementeringen hos det sundhedsprofessionsuddannede personale. Fokus er derfor rettet mod den del af implementeringen der foregår i praksis, frontpersonalet/ det sundhedsprofession uddannede personale der konkret udfører implementeringen.
Projektet forventes færdigt okt. 2018. Se kontaktoplysninger her

Har vi glemt nogen/noget?
Hvis du har kendskab til ergoterapeuter i Danmark, der er i gang med/har afsluttet en forskeruddannelse, men ikke optræder i oversigten, må du meget gerne skrive til Etf. Det samme gælder, hvis de oplysninger, Etf har registreret, ikke er korrekte.

etf@etf.dk

Forskning på Syddansk Universitet

FiA - Forskningsinitiativet for ergoterapi og aktivitetsstudier

Forskningsinitiativet  for Ergoterapi og Aktivitetsstudier (FiA) er et forskningsinitiativ, der i dag hører under Institut for Sundhedstjenesteforskning ved Syddansk Universitet i Odense. 

Læs mere på FIA’s hjemmeside 

Ergoterapeuterne Åse Brandt og Karen La Cour på Syddansk Universitet, FiA, modtog i 2012 en bevilling på 7 mio. kr. fra Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden til forskningsprojektet "Aktivitet, Kræft og Livskvalitet i eget hjem" - et femårigt forskningsprojekt i ergoterapi til kræftramte, der ønsker at dø i eget hjem.

Formålet med projektet var at udvikle og afprøve et interventionsprogram, der kan medvirke til, at mennesker som lever med en fremskreden kræftsygdom kan klare hverdagens aktiviteter bedst muligt og dermed opnå bedre livskvalitet.

Interventionerne var især rettet mod at afhjælpe kræftpatienters træthed, smerter og bevægelsesproblematikker. I projektet blev interventionsprogrammet testet på 120 kræftpatienter i Odense og Århus. Med donationen blev der mulighed for at ansætte post.doc. Eva Wæhrens Ejlersen på SDU samt gennemføre to ph.d-forløb (Marc Sampedro Pilegaard & Hanne Peoples). Karen la Cour og Åse Brandt har forestået ledelsen af projektet.

 

Vil du forske?

Forskeruddannelse

En ph.d. (philosophiae doctor) er en formel forskeruddannelse, som er en overbygning på en kandidatgrad. Uddannelsen reguleres af en uddannelsesbekendtgørelse, der sammen med ansættelseskontrakten udgør rammerne for uddannelsens og ansættelsens gennemførelse.

Man ansættes ved en videregående forskningsinstitution, hvor man indskrives som ph.d.-studerende ved én af institutionens forskerskoler. Man kan også være ansat ved en uddannelsesinstitution eller i en privat eller offentlig virksomhed, som betaler lønudgifterne. Ansættelsesforholdet vil normalt vare 3 år.

Udover ph.d.-graden er det muligt at erhverve sig den klassiske doktorgrad - en akademisk grad på det højeste niveau uden et formaliseret uddannelsesforløb.

De otte danske universiteter er gået sammen om en fælles portal for samtlige ph.d. kurser, der bliver udbudt i Danmark. Hjemmesiden har til formål at gøre det lettere for ph.d. studerende at finde relevante kurser i forbindelse med deres uddannelse: link til phd courses

Ph.d. ved Forskningsinitiativet for ergoterapi og aktivitetsstudier (FiA) ved SDU
FiA afholder ERGO symposium i foråret af hvert andet lige år – næste gang i 2018

Læs mere her

Etf's Forskningsfond

Etf's Forskningsfond yder støtte til forskning og udvikling i ergoterapi.

Aktive medlemmer af Etf kan søge fonden om støtte

Læs mere her

SJOT - Skandinavisk forskningstidsskrift

SJOT - Scandinavian Journal of Occupational Therapy

SJOT er det skandinaviske forskningstidsskrift for ergoterapeuter. Det er et engelsksproget videnskabeligt tidsskrift i ergoterapi. Tidsskriftet er også relevant for andre sundhedsprofessioner.

Ejere og udgivere er en non-profit fond. Fondens bestyrelse består af ergoterapeutforeningerne fra Sverige, Norge, Danmark, Finland og Island. Første nummer af SJOT udkom i 1994. Der publiceres seks numre årligt.

SJOTs formål er at publicere originale videnskabelige studier vedrørende ergoterapi og rehabilitering. Der bringes både teoretiske artikler, forskningsrapporter og reviews. SJOT er internationalt anerkendt og indekseret i MEDLINE-databasen.

Find SJOT her

SJOT har udgivet en virtuel special udgave af tidsskriftet, hvor artikler der på den ene eller anden måde afspejler, hvad multi-dimensionel rehabilitering med ergoterapi er ligger frit tilgængeligt.
Læs mere her

 

 

Forskningsdatabaser

Her kan du nemt og hurtigt klikke dig videre til de bedste vidensdatabaser om ergoterapi m.m. i Danmark og resten af verden:

Cochrane-databasen 
Medicinsk forskningsdatabase om hvad der virker på sundhedsområdet. Forskningsanmeldelser, abstracts af effekt-vurderinger, oversigter over forsøg, medicinsk teknologivurdering og økonomiske vurderinger.

Cochrane-biblioteket udgiver hver måned et iPad-magasin, der præsenterer udvalgte reviews, abstracts, pod-cast, video og slide-præsentationer.

Den gratis app kan downloades fra app-store

OT-Seeker 
Abstracts, systematiske reviews og randomiserede, kontrollerede undersøgelser, som er relevante for ergoterapeuter. OTseeker er etableret af den australske ergoterapeutforening og australske universiteter. Der er også artikler (på engelsk) om evidensbaseret praksis - hvad er det og hvordan implementerer man det?

SFI Campbell
Her finder du viden om evidens på det sociale område. Her er forskning og evaluering af velfærdsydelser. Her kan du finde danske evalueringer af f.eks. indsats over for handicappede og ældre, ligesom der er adgang til udenlandske erfaringer. Det er også her, du kan finde de såkaldte "systematiske Campbell-oversigter", som politikere og andre beslutningstagere fremover vil referere mere og mere til.

Google Scholar
Google, der er kendt for sin effektive søgemaskine til internettet, har udviklet en søgemaskine specielt til videnskablige emner.

OT-CATS  
Indeholder CATs (critically appraised topics) og CAPs (critically appraised papers) med focus på ergoterapeutisk intervention.

OTDBASE
Indeholder abstracts fra 20 ergoterapi tidsskrifter fra hele verden.

DEFF
Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek er en samarbejdsorganisation for danske fag- og forskningsbiblioteker.

CINAHL

Cumulative index of Nursing and Allied Health Literature

MEDLINE
Medicinsk database

PubMed
Gratis on line version af Medline

Professionshøjskolernes portal for forsknings- og udviklingsaktiviteter

Sidst opdateret
25.04.2018